พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.๒๔๗๘

พระราชบัญญัติ

การพนัน

พุทธศักราช 2478
–––––––––––––––
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎรลงวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2478)
น.อ. อาทิตย์ทิพอาภา ร.น.
เจ้าพระยายมราช
พล.อ.เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน
ตราไว้ ณ วันที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2478
เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรเพิ่มเติมและรวบรวมพระราชบัญญัติการพนันเสียใหม่
จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
มาตรา 2(1) ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ตั้งแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 และกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ซึ่งมีความขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ความในมาตรา 853, 854 และ 855 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 4 ห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอันร้ายแรงอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว้ แต่เมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ณ สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใด ๆ ให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้โดยออกพระราชกฤษฎีกา
การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ จะจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทาง อ้อมได้ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควร และออกใบอนุญาตให้ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
ในการเล่นอันระบุไว้ในวรรค 2 ข้างต้นนั้นจะพนันกันได้เฉพาะเมื่อได้มีใบอนุญาตให้จัดมีขึ้นหรือมีกฎ กระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
การเล่นหมายเลข 5 ถึง 15 ในบัญชี ข. หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ นั้น จะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้และห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ให้ไป แล้วกลับคืน หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อ เนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่น
มาตรา 4 ทวิ(1) ในการเล่นอื่นใดนอกจากที่กล่าวในมาตรา 4 จะพนันกันหรือจะจัดให้มีเพื่อให้พนันกันได้เฉพาะการเล่นที่ระบุชื่อและ เงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง
คำว่า การเล่น ในวรรคก่อน ให้หมายความรวมตลอดถึงการทายและการทำนายด้วย
มาตรา 5 ผู้ใดจัดให้มีการเล่น ซึ่งตามปกติย่อมจะพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแก่กัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นจัดให้มีขึ้นเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์แห่งตน และผู้ใดเข้าเล่นอยู่ด้วยก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นพนันเอาเงินหรือ ทรัพย์สินอย่างอื่น
มาตรา 6 ผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่น ด้วย เว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะ หรือในงานนักขัตตฤกษ์ หรือในที่สาธารณสถาน
มาตรา 7 ใบอนุญาตทุกฉบับต้องกำหนด
(1) ลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขของการเล่นพนันโดยชัดแจ้ง
(2) สถานที่ วัน เดือน ปี และกำหนดเวลาที่อนุญาตให้เล่น ถ้าเป็นใบอนุญาตสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ และสวีป ให้ระบุจำนวนสลากที่จะขายกับสถานที่วันและเวลาที่จะออกด้วย
(3) จำนวนบุคคลผู้จะเข้าเล่นมีกำหนดหรือไม่ และไม่ให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์หรือไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่นด้วย เว้นแต่การเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16
มาตรา 8 การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะทำได้
มาตรา 9 สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ และสวีป หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคน หนึ่งคนใดนั้น ต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อน จึงนำออกจำหน่ายได้
ถ้ายังมิได้รับอนุญาตให้มีการเล่นที่กล่าวไว้ในวรรคก่อน ห้ามมิให้ประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้บุคคลใด ๆ เข้าร่วมในการเล่นนั้น
มาตรา 9 ทวิ(2) ห้ามมิให้ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่ายตามมาตรา 9 และที่ยังมิได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลาก
มาตรา 9 ตรี(3) ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 10 ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือ ขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้น เว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งมิได้เอาออกพนัน

เครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้น ให้ศาลมีอำนาจริบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญา
ประกาศหรือเอกสารอย่างใด ๆ อันมุ่งหมายให้เป็นการชักชวนผู้อื่นให้เข้าเล่นดังกล่าวไว้ในมาตรา 9 วรรค 2 นั้น ตำรวจหรือกรมการอำเภอจะยึดและทำลายเสียก็ได้ ถ้าประกาศหรือเอกสารนั้นส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้รับที่อยู่ในราชอาณาจักร เจ้าพนักงานไปรษณีย์จะยึดประกาศหรือเอกสารนั้นไว้ก็ได้ แต่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ต้องแจ้งให้ผู้รับทราบ ถ้าผู้รับมีข้อโต้แย้งว่าประกาศหรือเอกสารนั้นมิได้เกี่ยวแก่การพนัน ผู้รับจะนำคดีไปฟ้องศาลภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งความจากเจ้าพนักงานไปรษณีย์ก็ได้ ถ้าผู้รับมิได้นำคดีไปฟ้องศาลก็ดี หรือเมื่อศาลสั่งยืนการยึดนั้นก็ดี เจ้าพนักงานไปรษณีย์มีอำนาจทำลายประกาศหรือเอกสารที่ยึดไว้นั้นได้
แต่เจ้าพนักงานไปรษณีย์จะเปิดซองหรือห่อออกดูโดยอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรานี้ไม่ได้ เว้นแต่จะมีเครื่องหมายภายนอกแสดงว่า ในซองหรือในห่อนั้นมีสิ่งที่จะต้องริบและทำลายตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 11 เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีสิทธิจะเรียกใบอนุญาตคืนเมื่อมีเหตุสมควรเชื่อ ว่า ผู้รับใบอนุญาตกระทำการละเมิดพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 12(1) ผู้ใดจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้า พนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่น พลิกแพลงหรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราช บัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือข้อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิดต่อไปนี้
(1) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ด้วยอีกโสดหนึ่งเว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า ให้จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(2) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 13 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 4 อันว่าด้วยการรับกลับคืนหรือรับซื้อ หรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้น มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 14 ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 8 มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50 บาท ขึ้นไปจนถึง 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 14 ทวิ(2) ผู้ใดกระทำความผิด ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบกำหนดสามปี กระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้อีก
(1) ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำครั้งหลังเป็นโทษจำคุก และปรับ ให้วางโทษทวีคูณ
(2) ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำครั้งหลังเป็นโทษจำคุก หรือปรับ ให้วางโทษทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 15(1) นอกจากโทษที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเป็นกรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิด ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับด้วย และให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่ง หนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยอีกโสดหนึ่ง ถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าวให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาล สั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว หรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาล
มาตรา 16(2) รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มีอำนาจกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตการเล่นหมายเลข 17 ในบัญชี ข. เสียภาษีไม่เกินกว่าร้อยละสิบแห่งยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย การเล่นหมายเลข 19 ในบัญชี ข. ไม่เกินร้อยละสิบแห่งยอดรายรับซึ่งหักรายจ่ายแล้ว และการเล่นหมายเลข 16 หมายเลข 18 และหมายเลข 20 ในบัญชี ข. ไม่เกินร้อยละสิบแห่งยอดราคาสลาก ซึ่งมีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่าย
รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้จะกำหนดให้ ผู้รับใบอนุญาตการเล่นหมายเลข 17 หมายเลข 18 และหมายเลข 19 ในบัญชี ข. เสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละสองครึ่ง เพื่อให้เป็นรายได้ของเทศบาลแห่งท้องที่ที่เล่นการพนันตามใบอนุญาตโดยกำหนด ในกฎกระทรวงก็ได้
มาตรา 16 ทวิ(3) ภาษีที่จะต้องเสียตามความในมาตรา 16 และเงินค่าธรรมเนียมตามความในมาตรา 17 นั้น ให้รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดตามสภาพแห่งท้องถิ่นได้
มาตรา 17 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราช บัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ตั้งเจ้าพนักงานดำเนินการตามพระราชบัญญัติ กำหนดเงินค่าธรรมเนียม กำหนดเงื่อนไขในการเล่นพนัน และวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
(ตามมติคณะรัฐมนตรี)
พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์
รัฐมนตรี
บัญชี ก.

1. หวย ก. ข.
2. โปปั่น
3. โปกำ
4. ถั่ว
5. แปดเก้า
6. จับยี่กี
7. ต่อแต้ม
8. เบี้ยโบก หรือคู่คี่ หรืออีโจ้ง
9. ไพ่สามใบ
10. ไม้สามอัน
11. ช้างงา หรือป๊อก
12. ไม้ดำ ไม้แดง หรือปลาดำปลาแดง หรืออีดำอีแดง
13. อีโปงครอบ
14. กำตัด
15. ไม้หมุน หรือล้อหมุนทุก ๆ อย่าง
16. หัวโตหรือทายภาพ
17. การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์ เช่นเอามีดหรือหนามผูก หรือวางยาเบื่อเมาให้สัตว์ชนหรือต่อสู้กัน หรือสุมไฟบนหลังเต่าให้วิ่งแข่งกันหรือการเล่นอื่น ๆ ซึ่งเป็นการทรมานสัตว์ อันมีลักษณะคล้ายกับที่ว่ามานี้
18. บิลเลียดรู ตีผี
19. โยนจิ่ม
20. สี่เหงาลัก
21. ขลุกขลิก
22. น้ำเต้าทุก ๆ อย่าง
23. ไฮโลว์
24. อีก้อย
25. ปั่นแปะ
26. อีโปงซัด
27. บาการา
28. สล๊อทแมชีน

บัญชี ข.

1. การเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ นอกจากที่กล่าวไว้ในหมายเลข 17 แห่งบัญชี ก.
2. วิ่งวัวคน
3. ชกมวย มวยปล้ำ
4. แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ
5. ชี้รูป
6. โยนห่วง
7. โยนสตางค์หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ
8. ตกเบ็ด
9. จับสลากโดยวิธีใด ๆ
10. ยิงเป้า
11. ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใด ๆ
12. เต๋าข้ามด่าน
13. หมากแกว
14. หมากหัวแดง
15. ปิงโก
16. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง
17. โตแตไลเซเตอร สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
18. สวีป สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
19. บุ๊กเมกิง สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
20. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศสยาม แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น
21. ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่าง ๆ
22. ดวด
23. บิลเลียด
24. ข้องอ้อย
25. สะบ้าทอย
26. สะบ้าชุด
27. ฟุตบอลโต๊ะ
28. เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอื่นใดซึ่งสามารถทำให้แพ้ชนะกันได้ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือ เครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ก็ตาม
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2482
[รก.2482/-/971/2 ตุลาคม 2482]
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2485
[รก.2485/6/258/27 มกราคม 2485]
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2485
[รก.2485/76/2361/8 ธันวาคม 2485]
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2490
[รก.2490/45/632/23 กันยายน 2490]
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2503หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในขณะนี้ เทศบาลได้รับเงินปันส่วนรายได้จากการอนุญาตให้เล่นการพนันไว้น้อยมาก โดยได้รับเพียง 10% ของอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเท่านั้น และรายได้ของเทศบาลไม่เพียงพอแก่ภารกิจในอันที่จะบำรุงท้องถิ่น จึงควรเก็บภาษีการเล่นการพนัน หมายเลข 17, 18 และ 19 ในบัญชี ข. แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นรายได้แก่เทศบาล
[รก.2503/31/36พ/13 เมษายน 2503]
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2504หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏว่าได้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบอันเป็นการผิดกฎหมายอยู่โดย แพร่หลาย สมควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้ลงโทษหนักขึ้นเพื่อเป็นการปราบปราม
[รก.2504/35/392/18 เมษายน 2504]
พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2505หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีผู้ขายขายสลากกินแบ่งที่ยังมิได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนด ไว้ในสลาก เป็นเหตุให้ประชาชนต้องซื้อสลากในราคาสูง และไม่อาจลงโทษแก่ผู้ขายได้ เพื่อเป็นทางป้องกันและปราบปรามจึงต้องออกกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อมิให้ผู้ขายขายสลากกินแบ่งที่ยังมิได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนด ไว้ในสลาก
[รก.2505/11/55/6 กุมภาพันธ์ 2505]

สาระสำคัญ ตาม พรบ.การพนันพ.ศ.2478
โดย พ.ต.ท.สมศักดิ์ ตังคณาพร
1. การเล่นมี4ชนิด คือ
1.1 การเล่นห้ามเด็ดขาดขาด ตาม ม.4ว.1 (ใครก็จะอนุญาตมิได้ นอกจากมีพระราชกฤษฎีกาให้เล่นในสถานที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น)
1.2 การเล่นที่ต้องขอนุญาต ตาม ม.4ว.2(บัญชี ข.) และ ม.8(การแถมพก) – ตาม ม.4ว.2 มุ่งตรงต่อผู้จัด(ได้ประโยชน์ทั้งตรงและอ้อม) ต้องได้รับการอนุญาต หากได้รับแล้ว ก็ถือว่าเข้าเล่นได้โดยไม่ผิดกฎหมาย // การเล่น 5-15 บัญชี ข. ซึ่งหากมีการให้ของรางวัลเป็นสิ่งของแล้ว จะให้เป็นเงินแทนมิได้ หากเมื่อได้รับของรางวัลแล้ว ห้ามมิให้นำกลับคืน แลกเปลี่ยน รับซื้อของรางวัลนั้น ภายในงาน // การแถมพกการเสี่ยงโชค(ม.8) ไม่เป็นการพนัน แต่ต้องขออนุญาตก่อน ไม่งั้นผิดกม. หากฝ่าฝืนม.8(จัดให้-มีเสี่ยงโชค-ในกิจการค้า-ได้รับอนุญาต) ต้องรับโทษตามม.12
1.3 การเล่นอื่นๆตามม.4ทวิ การเล่นทุกๆอย่างที่เข้าลักษณะก่อให้เกิดทางได้ทางเสีย กม.ห้ามทั้งนั้น เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ ก็สามารถผิด ม.นี้ได้
1.4 การเล่นสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ ตามม.9 เป็นการพนันชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้ระยะเวลานาน คือต้องมีระยะเวลาในการขายสลาก และสามารถขยายวงเล่นได้กว้างอย่างรวดเร็ว (ตามม.นี้ มีโทษสูงกว่าการเล่น ตามบัญชี ข.)
2. บุคคลที่เกี่ยวข้องในการพนัน มี2ฝ่ายคือ ผู้จัดให้มีการเล่น และ ผู้เล่น
2.1 ผู้จัดให้มีการเล่น ตามม.5(ดูเจตนาทั่วไปตามอาญา) ตามบัญชี ก. มีตวามผิดทันที / ตามบัญชี ข. ต้องได้รับอนุญาต หากเล่นพลิกแพลง ผิดเงื่อนไข จากที่รับอนุญาต ก็ผิด ม.12 (ไม่มีความผิดฐานสนับสนุนเพิ่มอีก)
2.2 ผู้เล่น หมายถึง ผู้อยู่ในวงเล่นทั้งหมด ทั้งเล่นและดู(สืบได้จาก ม.6)
– ตาม ม.6 แม้จะไม่เล่น แต่อยู่ในวงด้วย ก็ถูกสันนิษฐานว่าเล่นด้วย
– ตาม ม.5 ให้สันนิษฐานไว้ว่าผู้นั้นพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินด้วย
* การสืบหักล้าง ต้องพิสูจน์ว่าไม่อยู่ในวง และไม่พนันเงินและทรัพย์สินด้วย
3. วงและสถานที่เล่นการพนัน องค์ประกอบสำคัญของม.6 ต้องดูว่าสถานที่นั้นเป็นวงพนันรึไม่ หากไม่เป็นก็ไม่มีผู้เล่นตามม.6 แต่มีข้อยกเว้นตามม.6 ว่าไม่เป็นผู้เล่นแต่เป็นผู้ดู ซึ่งไม่ถูกสันนิษฐานเป็นผู้เล่น
4. ทรัพย์สินพนันและเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นพนัน ตามม.10
– ทรัพย์สินพนันหรือสินพนัน คือ ทรัพย์สินที่เป็นวัตถุแห่งการแพ้ชนะกัน เช่น เงิน ทรัพย์สิน ถ้าจับได้ในวงก็ริบได้เลย(เงินในกระเป๋าสตางค์ของผู้เล่น ไม่ถือเป็นสินพนันริบไม่ได้) * สิ่งที่พอจะถือได้เป็นสินพนัน ต้องถือเป็นสิ่งที่มีค่าพอในตัวมันเอง
– เครื่องมือที่ใช้ในการเล่นพนัน หมายถึง อุปกรณ์สำหรับใช้เล่นพนัน
*** สินพนัน – เจ้าของมิรู้เห็นขอคืนมิได้ / อุปกรณ์ – ขอคืนได้
5. สินบนนำจับ ตาม ม.15 คือรางวัลที่รัฐจ่ายให้แก่บุคคลใดที่ชี้ช่องให้เจ้าพนักงานไปจับการพนันราย ใดรายหนึ่งได้สำเร็จ เงินนี้จ่ายครึ่งหนึ่งจาก อัตราค่าปรับ หากถ้ามีแต่โทษจำคุกอย่างเดียว ก็ให้สินบนมิได้ > การฟ้องให้สั่งจ่ายนั้น ต้องขอโดยอัยการในขณะฟ้อง
6. การขออนุญาตเล่นการพนัน ตามพรบ.นี้ทำได้ 3วิธี คือ
6.1 มีพระราชกฤษฎีกาให้ไว้ คือ พรก.ฉบับ10ก.ค.2482อนุญาตให้เล่นตามบัญชี ก.ได้ในสถานคาสิโนของรัฐบาล ซึ่งรมว.การคลังจัดตั้งขึ้น
6.2 ขออนุญาตต่อ รมว.มหาดไทย หรือจพง.ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาต สำหรับบัญชี ข. และการแถมพก ตามม.8 ผู้สามารถออกได้คือ
– ในกทม. – นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำท้องที่ –> สารวัตรขึ้นไป
– จังหวัดอื่นๆ – นายอำเภอท้องที่ หรือปลัดอำเภอ
การเล่นที่มีการให้การอนุญาตแล้ว –> ตามบัญชี ข.ดังนี้.- ไพ่บริดจ์ เล่นในระหว่างญาติ / บิลเลียด ไม่เกิน5โต๊ะ เก็บค่าเกมส์ตามสมควร / วิ่งวัวคน
7. โทษ ตามพรบ. มี2อย่างคือ 1.เรียกคืนในอณุญาต(ม.11) / 2.โทษอาญาทั่วไป คือจำคุก ปรับ ริบ (ม.9ตรี,12,13และ14) /// การเพิ่มโทษ ตาม ม.14ทวิ เพื่อให้เข็ดหลาบ นับสามปีแต่วันพ้นโทษ
8. การฟ้องคดี รัฐเป็นผู้เสียหาย รัฐฟ้องได้ผู้เดียว ปฏิบัติตาม ป.วิ.อ.158
9. ภาษีและค่าธรรมเนียมการพนัน ภาษีการพนัน คือ ภาษีเรียกเก็บจากผู้ได้รับรางวัลบางประเภท // ค่าธรรมเนียมการพนัน คือ ค่าออกใบอนุญาตให้เล่นการพนัน บัญชี ข. เรียกจากผู้จัด
10. รมต. ผู้รักษาการตาม พรบ.การพนัน (ม.17) ได้แก่ รมว.มหาดไทย ซึ่งมอบให้พนง.ใดมีอำนาจทำการแทนได้โดยออกกฎกระทรวง
ความหมายของการคำว่า “การพนันและขันต่อ”
การพนันและขันต่อ คือสัญญาซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่า เมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่แน่นอนเกิดขึ้นตรงตามเงื่อนไขของ สัญญาแล้ว จะก่อให้เกิดผลแพ้ชนะกับคู่สัญญานั้น คู่สัญญาฝ่ายข้างแพ้จะชำระหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตกลงไว้ให้กับคู่ สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชนะ
สามารถสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้
1. มีคู่สัญญาสองฝ่าย ฝ่ายละกี่คนก็ได้
2. มีโอกาสแพ้ชนะโดยการเสี่ยงโชค (มีเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน)
3.***คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องมีทั้งทางได้และทางเสีย(ฝ่ายใดถ้ามีแต่ทางได้ หรือเสียเพียงอย่างเดียวก็ไม่เข้าลักษณะเป็นการพนันและขันต่อ แต่อาจเป็นเงื่อนไขสามารถบังคับหนี้ได้ตามกม.)
สัญญาอื่นๆที่ไม่เป็นการพนันและขันต่อ
การเล่นแชร์เปียหวย – เพราะไม่มีลักษณะว่าจะมีทางได้ทางเสียของผู้เล่น ดังนี้จึงไม่เป็นการพนันและขันต่อ แต่เป็นสัญญาอย่างหนึ่งซึ่งฟ้องร้องได้
การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ – แม้จะมีการเสี่ยงว่าจะได้กำไรขาดทุน แต่ก็ไม่เป็นการพนัน เพราะแม้ราคาจะตกช่วงหนึ่ง ก็ไม่ต้องถูกบังคับให้ขายหุ้นนั้น เมื่อไม่ขายหุ้นนั้น ก็ไม่เกิดการเสีย เช่นเดียวกับการซื้อทองเช่นกัน
สัญญาประกันภัย – ม.861 อันสัญญาประกันภัย คือ สัญญาที่บุคคลหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ในกรณีมีวินาศภัยเกิดขึ้น ซึ่งเห็นได้ว่าสัญญานี้มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่ เอาประกันภัยด้วยสัญญาจึงผูกพันธ์ ถือว่าไม่เป็นการพนัน ไม่มีการได้เสีย
การท้ากันในศาล – ไม่เป็นการพนันแต่มีข้อจำกัดอยู่มาก
การทายผลเลือกตั้ง ผลมวย ผลบอลโลก – โดยการส่งไปรษณียบัตร ถือว่าไม่เป็น ผู้ส่งมีแต่ทางได้ ไม่มีเสีย เพราะหากทายผิดก็ไม่เสียอะไร ส่วนการที่ซื้อไปรษณียบัตรนั้นไม่เป็นทางเสีย แต่เป็นวิธีการเล่นเกมส์เท่านั้น
พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 – มุ่งเรื่องการควบคุมและลงโทษผู้ฝ่าฝืนในทางอาญา
ม.4 – ห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่น อันระบุไว้ในบัญชี ก. หรือการเล่นอื่นที่ห้ามไว้นอกเหนือโดยรัฐมนตรี แต่รัฐบาลอาจกำหนดสถานที่ใดๆให้เล่นได้ โดยออกพระราชกฤษฎีกา
การเล่นในบัญชี ข. จะจัดให้มีขึ้นเป็นทางนำมาเพื่อผลประโยชน์ แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้ ต่อเมื่อเจ้าพนักงานออกใบอนุญาตให้ หรือมีกฎกระทรวงอณุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
การเล่นหมายเลข5-15 ในบัญชี ข. หรือการเล่นอื่นๆ จะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้และห้ามมิให้ผู้ใดได้รับรางวัลที่ให้ไป แล้วกลับคืน หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงาน หรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงาน หรือการเล่น
ม.4 ทวิ – ในการเล่นอื่นใดนอกจาก ม.4 จะพนันหรือจะจัดให้มีเพื่อให้พนันกันได้เฉพาะการเล่นที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง
คำว่า”การเล่น” ในวรรคก่อน ให้หมายความรวมตลอดถึงการทายหรือการทำนายด้วย
ม.5 – ผู้ใดจัดให้มีการเล่นซึงตามปกติย่อมพนันหรือเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่าง อื่นแก่กัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นจัดให้มีขึ้นเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์แห่งตน และผู้ใดเข้าเล่นอยู่ด้วยก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นพนันเอาเงินหรือ ทรัพย์สิน
ม.6 – ผู้ใดอยู่ในวงพนันให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เล่น เว้นเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรืองานนักขัตฤกษ์หรือในที่สาธารณสถาน
ม.7 – ใบอนุญาตต้องกำหนด 1)ลักษณะ ข้อจำกัดการเล่นพนัน 2)สถานที่ วัน เดือน ปี เวลา 3)จำนวนผู้เล่นจะกำหนดหรือไม่ก็ได้ และห้ามอายุต่ำกว่า20ปี(เว้นแต่ บัญชี ข. หมายเลข16 – สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นใดที่เสี่ยงโชคให้เงิน หรือประโยชน์อย่างอื่นอย่างใดแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง)
ม.8 – การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ จะต้องได้รับอณุญาตก่อนจึงจะทำได้
ม.9 – สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ ต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานประทับตราออกใบอนุญาตก่อน และหากยังมิได้รับการอนุญาตก็จะนำออกจำหน่ายมิได้
ม.9 ทวิ – ห้ามขายสลากเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลาก ม.9 ตรี – โทษจำคุก1เดือน ปรับ 1000 หรือทั้งจำและปรับ
ม.10 – ทรัพย์สินพนันที่จับได้ในวงเล่นการพนันที่ขัดต่อพรบ.นี้หรือใบอนุญาต ให้ริบเสีย เว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งมิได้เอาออกพนัน ว.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเล่นให้ริบได้ตาม กม.ลักษณะอาญา ว.3 ประกาศชักชวนต่างๆ เจ้าพนง.ไปรษณีย์มีอำนาจทำลายได้ แต่จพง.นี้ จะเปิดซองออกดูมิได้ เว้นแต่ทราบจากดูภายนอก
ม.11 – เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต มีสิทธิเรียกใบอนุญาตคืน หากไม่ทำตามพรบ.นี้ หรือกฎกระทรวงซึ่งออก หรือตามใบอนุญาตนั้น
ม.12 – ผู้ใดจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรืออ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน ซึ่งมิได้รับอนุญาต หรือรับอนุญาตแล้วเล่นพลิกแพลง หรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อพรบ.นี้ (อายุต่ำกว่า 20ปี) ผู้นั้นมีความผิด ….
ม.13 – ความผิดของผู้รับซื้อรางวัลกลับคืน หรือแลกเปลี่ยน รับซื้อ ตาม ม.4
ม.14 ทวิ – ผู้ใดทำผิดต้องระวางโทษตามพรบ.นี้ เมื่อรับโทษแล้ว ยังไม่ครบ3ปี ทำความผิดอีก 1) โทษคราวหลังเป็นโทษจำคุกและปรับ ให้วางโทษทวีคูณ 2) ถ้าโทษซึ่งกำหนดครั้งหลังเป็นโทษจำคุกหรือปรับ ให้วางโทษทั้งจำทั้งปรับ
ม.15 – กรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำผิด ให้อัยการร้องต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับ โดยให้ผู้กระทำผิดจ่ายสินบนครึ่งหนึ่งของค่าปรับให้แก่ผู้นำจับ ถ้าไม่ยอมจ่ายให้นำเงินจากของกลางที่ริบได้มาจ่ายให้ หรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาล
บัญชี ก. 1.หวย ก.ข. 2.โปปั่น 3.โปกำ 4.แปดเก้า 5.จับยี่กี 6.จับยี่กี 7.ต่อแต้ม 8.คู่คี้ 9.ไพ่สามใบ 10.ไม้สามอัน 11.ช้างงา 12.ไม้ดำไม้แดง 13.อีโปงกรอบ 14.กำตัด 15.ไม้หมุน 16.ทายภาพ 17.การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์ 18.บิลเลียด 19.โยนจิ่ม 20.สี่เหงาลัก 21.ขลุกขลิก 22.น้ำเต้าทุกๆอย่าง 23.ไฮโลว์ 24.อีก้อย 25.ปั่นแปะ 26.อีโปงซด 27.บาการา 28.สลีอทแมชชีน
บัญชี ข. 1.การเล่นต่างๆซึ่งใช้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งขัน เช่น ชนไก่ แข่งม้าฯลฯ 2.วิ่งวัวคน 3.ชกมวย มวยปล้ำ 4.แข่งเรือพุ่ง 5.ชี้รูป 6.โยนห่วง 7.โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆลงในภาชนะต่างๆ 8.ตกเบ็ด 9.จับสลากโดยวิธีใดๆ 10.ยิงเป้า 11.ปาหน้าคน หรือสัตว์ใดๆ 12.เต๋าข้ามด่าน 13.หมากแกว 14.หมากหัวแดง 15.บิงโก 16.สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ เสี่ยงโชคให้เงิน 17.โตแตไลเซอร์ 18.สวีป 19.ปุ๊กเมกิง 20.ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือสวีป 21.ไพ่นกกระจอก 22.ดวด 23.บิลเลียด 24. ข้องอ้อย 25.สะบ้าทอย 26.สะบ้าชุด 27.ฟุตบอลโต๊ะ 28.เครื่องเล่นไฟฟ้าต่างๆ
การพนันขันต่อในทางความหมายแพ่ง
ประวัติ – การพนันมีมาแต่นมนาน ไม่สามารถแยกออกจากมนุษย์ได้ เสมือนดั่งมรดกในสังคม บางสังคมอนุญาตให้เล่นได้ บางสังคมไม่ให้เปิดคาสิโน ก็เพราะเห็นว่าจะเป็นการมอมเมาสมาชิกในสังคม เป็นผลเสียต่อมา แต่ก็มีการผ่อนปรนอยู่บ้าง
ในไทยการพนันเริ่มเข้ามาโดยทางการค้า ซึ่งจีนเป็นผู้นำเข้ามา ตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนมาถึงสมัยอยุธยา ก็มีการตั้งบ่อนมีการเก็บค่าธรรมเนียมจาดเจ้าบ่อนเรียกว่า “อากรบ่อนเบี้ย” จนถึง ร.4 ก็มีการเก็บเพิ่มขึ้น ชดเชยรายได้จากที่เสียไปในการค้าขายกับต่างประเทศ
ในปัจจุบันมีการควบคุมโดยอาศัย พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 โดยแยกการพนันเป็นบัญชีก.และบัญชีข.
สัญญาการพนันและขันต่อ – กล่าวคือสัญญาโดยทั่วไป เมื่อมีเจตนาเสนอสนองต้องตรงกันก็เกิดสัญญาขึ้น บางสัญญาต้องทำตามแบบ เมื่อถูกต้องครบก็มีผลบังคับผูกพันธ์ต่อกันหรือเกิดหนี้ได้ แต่สัญญาการพนันขันต่อแม้สัญญาเกิดขึ้นแล้วมีเจตนาต้องตรงกันแล้ว ก็หาให้เกิดหนี้บังคับต่อกันไม่
ความสมบูรณ์ของสัญญาการพนันและขันต่อ – โดยทั่วไปสัญญาทั่วไปจะสมบูรณ์ได้คือ 1.มีเจตนาต้องตรงกัน 2.สมบูรณ์ด้วยการส่งมอบ 3.สมบูรณ์เมื่อทำตามแบบ สำหรับสัญญาพนันขันต่อนี้ ถือว่าสมบูรณ์ได้เมื่อมีเจตนาถูกต้องตรงกัน ถึงแม้ไม่มีการส่งมอบทรัพย์กันก็ถือว่าสมบูรณ์แล้ว
สัญญาการพนันและขันต่อ VS สัญญาที่เป็นโมฆะ
สัญญาการพนันฯ – เจตนาตรงกัน ก็เกิดสัญญา
สัญญาโมฆะ – ไม่เป็นสัญญา เสียเปล่ามาแต่แรก
*** และต่างกันตรงที่
1.การที่คู่กรณีกลับคืนสู่สถานะเดิม สัญญาการพนันนั้นหากให้สิ่งใดไปก็จะเรียกกลับคืนมิได้ / ส่วนโมฆะนั้นกลับสู่
สู่สภาพเดิมได้
2.สัญญาการพนันให้สัตยาบันได้ สำหรับการพนันตามม.854/โมฆะกรรมให้สัตยาบันมิได้
ความหมายของคำว่า “การพนัน” และ “ขันต่อ” ดู ม.853ว.1
การพนัน(Gambling) – การเข้าเล่นเพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยอาศัยการเสี่ยงโชคด้วยไหวพริบและฝีมือ
ขันต่อ(Betting) – การเข้าเล่นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ โดยอาศัยการเสี่ยงโชคในเหตุการณ์อันไม่แน่นอนอันจะเกิดในภายหน้า โดยคู่สัญญามีความคิดเห็นไม่ตรงกัน
*แม้ความหมายจะต่างกัน แต่ใช้หลักกม.เดียวกัน
ม.853-855-> มุ่งเรื่องหนี้ที่เกิดจากการพนัน
ม.853 – อันการพนันหรือขันต่อนั้น หาก่อให้เกิดหนี้ไม่ สิ่งที่ได้ให้กันไปในการพนันหรือขันต่อก็จะทวงคืนไม่ได้ เพราะเหตุหามูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดมิได้
ข้อบัญญัติที่กล่าวนี้ ท่านให้ใช้ตลอดถึงข้อตกลงเป็นมูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดอันฝ่ายข้างเสียพนัน ต่อหากทำให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อจะใช้หนี้เงินพนันหรือขัน ต่อนั้นด้วย
ม.854 – อันการออกสลากกินแบ่งก็ดี ออกสลากกินรวบก็ดี เป็นสัญญาอันจะผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้ให้อำนาจหรือให้สัตยาบันแก่การนั้น เฉพาะราย นอกนั้นท่านให้บังคับตามบทบัญญัติมาตรา853
ม.855 – ภายในบังคับแห่งม.312และม.916 ตั๋วเงินหรือเอกสารอย่างอื่นทุกฉบับซึ่งออกให้เต็มจำนวน หรือแต่โดยส่วนเพื่อแทนเงินใดๆอันได้แต่ชนะพนันหรือขันต่อก็ดี ออกให้เพื่อใช้เงินที่ยืมมาใช้ในการพนันหรือขันต่อเช่นว่านั้นก็ดี ท่านว่าไม่สมบูรณ์
เพื่อประโยชน์แห่งบทบัญญัตินี้ เงินรายใดให้ยืมแก่บุคคลกำลังเล่นการพนัน หรือขันต่อ ในเวลาหรือ ณ สถานที่เล่นเช่นนั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเงินนั้นได้ให้ยืมไปเล่นเพื่อการพนันหรือขันต่อ
(ม.312 – มูลหนี้อันพึงชำระตามเขาสั่ง ลน.จะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อเจ้าหนี้เดิมเป็นข้อต่อสู้ผู้รับโอนโดยสุจริตหาได้ไม่)
(ม.916 – บุคคลทั้งหลายผู้ถูกฟ้องในมูลตั๋วเงิน จะต่อสู้ผู้ทรง ด้วยข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันกันเฉพาะบุคคลระหว่างตนเองกับผู้สั่ง จ่ายหรือกับผู้ทรงก่อนๆนั้นได้ไม่ เว้นแต่การโอนจะได้มีขึ้นด้วยการคบคิดกันฉ้อฉล)
สรุปการใช้กม.แพ่งและพรบ.การพนัน 2478ในเรื่องการพนันและขันต่อ
การพนันตามพรบ.การพนัน นั้นมุ่งหมายเพื่อจะควบคุมลงโทษผู้ฝ่าฝืนในทางอาญา ไม่กระทบกระเทือนต่อทางแพ่ง หมายความว่า เมื่อมีการเล่นแล้ว จะผิดหรือไม่ผิดก็ว่าตาม พรบ.การพนัน ส่วนเรื่องจะเรียกร้องให้ชำระหนี้กันได้หรือไม่ ก็ว่าไปตาม กม.แพ่ง ม.853-855
แม้ผู้เข้าเล่นจะไม่ผิด พรบ. แต่ความสัมพันธ์ทางแพ่งก็ว่ากันไปตามบทบัญญัติมาตรา 853-855 เช่น เมื่อมีการพนันแล้ว ทางแพ่งถือว่าไม่ก่อให้เกิดหนี้ ซึ่งจะส่งผลให้คู่สัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องหนี้สินใดๆที่เกิดจากการพนัน เป็นต้น

กฎหมายเกี่ยวกับการพนัน
โดย พ.ต.ท.สมศักดิ์ ตังคณาพร

การเล่น

การ เล่นการพนัน คือ การเอาแพ้ชนะกันด้วยการเสี่ยงโชค เคยมีคดีฟ้องเรียกร้องเงินค่าแชร์กันเป็นคดีแพ่ง จำเลยตัดฟ้องว่าเป็นการพนันขันต่อ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยข้อตัดฟ้องว่า การเล่นแชร์เปียหวยจะจัดเข้าอยู่ในลักษณะการพนันขันต่อตามกฎหมายหรือไม่ เห็นว่าตามวิธีของการเล่นแชร์เปียหวยตามที่กล่าวในฟ้อง และที่นำสืบไม่เข้าอยู่ในลักษณะของการพนันขันต่อ เพราะไม่มีการแพ้ชนะด้วยวิธีการเสี่ยงโชค ดังนั้นจึงถือได้ว่าการเสี่ยงโชค คือเงื่อนไขสำคัญของการเล่นการพนัน ซึ่งไม่ว่ากรณีจะเป็นแพ่งหรืออาญา ก็ถือหลักเช่นเดียวกันน
ถ้าจำเลยเขียนสลากกินรวบไว้สำหรับขาย แต่ยังไม่ทันลงมือขายก็ถูกตำรวจจับเสียก่อน ดังนี้ถือว่ายังไม่ได้ลงมือกระทำผิดฐานเล่นการพนันสลากกินรวบ จึงไม่ผิดฐานพยายามขายสลากกินรวบ การเล่นพนันอย่างอื่นก็เช่นเดียวกัน ถ้าเพียงแต่เอาเสื่อมาปู เอาไพ่สองสามสำรับมาวางกองไว้ แต่ผู้เล่นยังมากันไม่ครบ อย่างนี้ถือเป็นเพียงขั้นตระเตรียมการเล่นการพนันเท่านั้น ยังไม่ถึงขั้นพยายามกระทำผิดฐานเล่นการพนัน สินพนันก็เป็นเงื่อนไขสำคัญของการเล่น ถ้าเอายางรัดของที่มีมูลค่าน้อยและเจ้าของทิ้งแล้วมาเล่นพนันโยนยาง ยางรัดของนี้ไม่พอถือว่าเป็นสินพนัน การเล่นดังกล่าวจึงยังไม่พอถือว่าเล่นพนันเอาทรัพย์สินกัน
การเล่นที่ห้ามขาด มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ มาตรา ๔ วรรค ๑ ว่า “ห้ามมิให้อนุญาต จัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอันร้ายแรงอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว้ แต่เมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ณ สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใด ๆ ให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้โดยออกพระราชกฤษฎีกา”
แยกได้ ๓ ประการ

การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก.

การเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายบัญชี ก.

การเล่นอันร้ายแรงอื่นใด ห้ามไว้ในกฎกระทรวง

การ เล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายบัญชี ก. การเล่นพนันใดมีลักษณะคล้ายกับการพนันในบัญชี ก.หรือไม่ ต้องอาศัยความเห็นผู้เชี่ยวชาญการพนันเป็นเครื่องชี้ขาด เพราะเป็นข้อเท็จจริง ศาลต้องอาศัยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญการพนันดังกล่าวเป็นเครื่องวินิจฉัย ความผิดของจำเลย
โดยที่การเล่นพนันซึ่งมีลักษณะคล้ายกับบัญชี ก.เป็นข้อเท็จจริงตามบัญชี ก.หรือไม่ โจทก์จึงต้องบรรยายวิธีเล่นการพนันที่หาว่าคล้ายกันนี้ไว้ในฟ้องด้วย ถ้าไม่บรรยายรายละเอียดวิธีเล่นไว้ ถือว่าฟ้องโจทก์ทำให้จำเลยไม่เข้าใจข้อหาได้ดี ศาลอาจยกฟ้องหรือให้โจทก็แก้ฟ้องได้
ดังนั้นถ้าตำรวจจับการพนันที่มิได้ระบุชื่อไว้ในอันดับใดอันดับหนึ่งในบัญชี ก.ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ พนักงานสอบสวนต้องสอบสวนตำรวจผู้จับให้ให้การถึงรายละเอียดวิธีเล่นการพนัน นั้น ๆ ให้ปรากฏไว้ในสำนวน และต้องสอบสวนผู้ชำนาญการพนันให้ปรากฏไว้ด้วยว่าการพนันที่เล่นกันในคดีนี้ มีลักษณะคล้ายกับการเล่นพนันอันดับและชื่อใดในบัญชี ก.ด้วย เพื่ออัยการจะได้อาศัยข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นหลักในการบรรยายฟ้อง ถ้าจำเลยให้การปฏิเสธ ก็จะได้ใช้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ในการนำสืบพยานชั้นศาลต่อไป
การเล่นอันร้ายแรงอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว้ การเล่นร้ายแรงอื่นใดนี้ ต้องร้ายแรงเท่ากับที่ระบุไว้ในบัญชี ก. และการเล่นร้ายแรงอื่นใดนี้ มิใช่การเล่นอื่นใดในมาตรา ๔ ทวิ ด้วย
บาการา เป็นการพนันในบัญชี ก. หมายเลข ๒๗(กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๐๓)
สล๊อตแมชีน เป็นการพนันในบัญชี ก.หมายเลข ๒๘(กฎกระทรวงมหาดไทยฉับที่ ๑๘ พ.ศ.๒๕๐๔)
ข้อยกเว้น การเล่นที่ห้ามขาดตามมาตรา ๔ วรรค ๑ นี้อาจอนุญาตให้เล่นกันได้ แต่ต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกา อันเป็นผลเป็นการออกกฎหมายให้เล่นกันได้นั่นเอง ปัจจุบันมี พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงื่อนไขการพนัน ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘(ฉบับที่ ๒) ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๘๒ ในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกานี้ ได้บัญญัติว่า “การพนันอันระบุไว้ในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนั้น จะจัดให้มีการเล่นหรือเข้าพนันได้ ณ สถานกาสิโนของรัฐบาล ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้น”
มาตรา ๕ บัญญัติว่า “การเข้าหรือออกจากสถานกาสิโนของรัฐบาลก็ดี การเข้าเล่นหรือเข้าพนันการอื่น ๆ ตลอดทั้งอัตราค่าธรรมเนียมในสถานกาสิโนนั้นก็ดี ต้องปฏิบัติตามระเบียบการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด”
การเล่นที่อนุญาตได้ ได้แก่การเล่นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔ วรรค ๒ ซึ่งต้องขออนุญาตในกรณีที่ “จะจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทาง อ้อม” และผู้อนุญาตต้องเป็นรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตอันได้แก่ การเล่นในบัญชี ข. การเล่นในบัญชี ข.นี้บางอย่างเล่นได้โดยไม่ต้องพนัน เช่น การจับสลากในอันดับ ๙ ดังนี้เพียงแต่ได้รับอนุญาตให้เล่นก็เล่นได้ แต่การเล่นบางอย่างต้องพนันกันด้วยจึงจะเป็นการเล่นที่สมบูîณ์ เช่น การชกมวย มวยปล้ำ การแข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อหรือบิลเลียด เป็นต้น ดังนั้นการเล่นประเภทนี้นอกจากจะต้องได้รับอนุญาตให้เล่นแล้ว จะต้องได้รับใบอนุญาตให้พนันกันอีกด้วย ดังที่มาตรา ๔ วรรค ๓ บัญญัติว่า “การเล่นอันระบุไว้ในวรรค ๒ ข้างต้นนั้น จะพนันกันได้เฉพาะเมื่อมีใบอนุญาตให้จัดมีขึ้น หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นได้
การเล่นที่อนุญาตได้ ๑. การเล่นที่ระบุไว้ในบัญชี ข. ๒. การเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันกับบัญชี ข. และ ๓. การเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้
การเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกับบัญชี ข. เล่นอย่างไรคล้ายกับการเล่นในหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งในบัญชี ข.เป็นข้อเท็จจริงเพราะต้องบรรยายลักษณะและวิธีเล่นให้ศาลรู้เห็นในฟ้อง ฉะนั้นถือเป็นฟ้องที่ไม่ทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี เป็นฟ้องเคลือบคลุม
เช่น ฟ้องว่าจำเลยร่วมกันเล่นสนุกเกอร์ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยมิได้รับอนุญาต ต้องระบุว่าเป็นการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการเล่นบิลเลียด อันเป็นการพนันที่ระบุไว้ ในบัญชี ข.ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.๒๔๗๘
การเล่นอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ ปัจจุบันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงสองฉบับ ระบุการ พนันที่ห้ามเพิ่มเติมไว้ดังนี้ คือ เพิ่มเป็นหมายเลข ๒๕ และ ๒๖ แห่งบัญชี ข.โดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ พ.ค.๒๕๐๓ ให้การเล่น “สะบ้าทอย” กับ “สะบ้าชุด” เป็นการเล่นที่ต้องห้ามตามกฎกระทรวง และเพิ่มเป็นหมายเลข ๒๗ และ ๒๘ แห่งบัญชี ข.โดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๐๔ ให้การเล่น “ฟุตบอลโต๊ะ” กับ “เครื่องเล่นซึ่งใช้ไฟฟ้าจักรกลหรือ สปริง ดีด ยิง หรือโยนวัตถุใด ๆ ในภาชนะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใด ๆ” เป็นการเล่นที่ต้องห้ามตามกฎกระทรวง
การเล่นใดที่ได้รับใบอนุญาตให้เล่นแล้ว ถือว่าได้รับอนุญาตให้พนันกันด้วย คือถือว่าผู้จัดให้มีการเล่นและผู้เข้า เล่นทุกคนได้รับอนุญาตให้เล่นและพนันกันได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งนี้ตามที่มาตรา ๔ วรรค ๓ บัญญัติไว้ว่า “ในการเล่นอันระบุไว้ในวรรค ๒ ข้างต้นนั้น จะพนันกันได้เฉพาะเมื่อได้มีใบอนุญาตให้จัดมีขึ้นหรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้ จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
ปัญหา การเล่นพลิกแพลงจากลักษณะ ข้อจำกัดและเงื่อนไขในใบอนุญาตนั้น จะถือเป็นการเล่นผิดจากข้อความในใบอนุญาตหรือผิดจากกฎกระทรวงหรือไม่ เช่น ผปู้จัดให้มีการเล่นได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้ว แต่ผู้เล่นเกิดเล่นพลิกแพลงจากที่กำหนดในใบอนุญาต ดังนี้จะถือว่าผิดทั้งผู้จัดให้มีการเล่นและผู้เล่นหรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาได้ตัดสินว่า ผู้จัดให้มีการเล่นต้องคอยดูแลไม่ให้ผู้เล่น ๆ เล่นผิดไปจากใบอนุญาตที่ตนได้รับ ถ้าปล่อยปละละเลยให้มีการเล่นพลิกแพลง ผู้จัดให้มีการเล่นต้องรับผิด ส่วนผู้เล่นที่เล่นพลิกแพลง ถ้าการเล่นพลิกแพลงนั้นเป็นผิดพระราชบัญญัติการพนันก็ดี ผิดกฎกระทรวงก็ดี หรือผิดจากข้อความในใบอนุญาตก็ดี ผู้เล่นหรือเข้าพนันย่อมมีความผิด ส่วนผู้จัดให้มีการเล่นหามีผิดด้วยไม่
การเล่นที่ให้รางวัล เป็นการเล่นที่มีการเสี่ยงโชค และได้รางวัลจากการเสี่ยงโชคนั้นซึ่งมิใช่การพนันแท้ เพราะไม่มีการขันต่อกันระหว่างผู้เล่น ดังที่มาตรา ๔ วรรค ๔ บัญญัติว่า “การเล่นหมายเลข ๕ ถึง ๑๕ ในบัญชี ข.หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ นั้น จะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้ และห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืน หรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่น หรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่น”
การจัดให้มีแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค เป็นการห้ามนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔ วรรค ๔ ดังกล่าวในข้อ (๑) เพราะการห้ามในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพดังที่มาตรา ๘ บัญญัติไว้ดังนี้ “การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะทำได้”
การเล่นตามมาตรา ๔ ทวิ “ในการเล่นอื่นใดนอกจากที่กล่าวในมาตรา ๔ จะพนันกันหรือจะจัดให้มีเพื่อให้พนันกันโดยเฉพาะการเล่นที่ระบุชื่อและ เงื่อนไขไว้ในกระทรวง”
“คำว่า “การเล่น” ในวรรคก่อน ให้หมายความรวมตลอดถึงการทายและการทำนายด้วย” กล่าวคือ เป็นการบัญญัติเผื่อไว้ในอนาคต ถ้ามีการเล่นการพนันอื่นใด นอกเหนือจากบัญชี ก. หรือบัญชี ข. หรือไม่มีลักษณะคล้ายกับบัญชีทั้งสองนี้ ผู้เล่นจะอ้างว่าไม่มีกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว้ไม่ได้ เพราะมีมาตรา ๔ ทวิ เป็นด่านกวาดกองไว้อีกชั้นหนึ่งว่าถ้าเล่นก็ผิด เพราะแม้จะมิได้ระบุห้ามเพิ่มเติมไว้ในกฎกระทรวงก็จริง แต่กฎกระทรวงก็มิได้ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ให้เล่นพนันกันได้
ดังนั้น การเล่นตามมาตรา ๔ ทวิ จึงเป็นการเล่นที่ไม่มีกฎหมายหรือกฎกระทรวงระบุชื่อไว้ เล่นอย่างไร พนันกันโดยวิธีใด จึงเป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องบรรยายไปในฟ้องให้ศาลและจำเลยเข้าใจ ถ้าโจทก์กล่าวในฟ้องว่าจำเลยสมคบกันเล่นการพนันขันต่ออันเป็นการเล่นนอกจาก ที่กล่าวในมาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัติการพนัน ๒๔๗๘ และไม่ใช่การเล่นที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง โดยมิได้บรรยายว่าเล่นกันอย่างไร พนันกันด้วยวิธีใด จึงเป็นฟ้องที่ไม่พอให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี ไม่ชอบด้วย ป.กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๘๕(๕) ต้องยกฟ้อง
การเล่นสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ ฯลฯ มาตรา ๙ เป็นบทบัญญัติพิเศษเฉพาะการเล่นที่ต้องเสี่ยงโชค ต่างกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘ ตรงที่การเล่นเสี่ยงโชคในมาตรา ๙ เป็นการเล่นพนันอย่างหนึ่งแต่ตามมาตรา ๘ เป็นการเสี่ยงโชค ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ ไม่มีลักษณะเป็นการพนันโดยตรง และต่างกับการเล่น หมายเลข ๕ ถึง ๑๕ ในบัญชี ข.ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔ วรรค ๔ ที่การเล่นตามมาตรา ๙ ต้องใช้ระยะเวลาในการขายสลากหรือเบอร์สำหรับให้ลูกค้าเสี่ยงโชค แต่การเล่นในมาตรา ๔ วรรค ๔ ไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการเสี่ยงโชค
ทั้ง ๆ ที่การเล่นในมาตรา ๙ ในมาตรา ๘ หรือในมาตรา ๔ วรรค ๔ ก็ดี ต่างเป็นการเล่นที่ต้องอาศัยการ “เสี่ยงโชค” เป็นเงื่อนไขในการแพ้ชนะพนัน เพียงแต่การเสี่ยงโชคในการเล่นนั้น ๆ มีมากน้อยต่างกันตามประเภทของการเล่นเท่านั้น แต่การเล่นสลากกินรวบมีโทษสูงกว่าการจับสลากในบัญชี ข.หมายเลข ๙
การขายสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นบทบัญญัติเพิ่มเติมในปี ๒๕๐๕ เกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเฉพาะ คือ
“มาตรา ๙ ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดเสนอขายหรือขายลากกินแบ่งที่ออกจำหน่ายตามมาตรา ๙ และที่ยังมิได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในลาก”
2.ผู้เล่น

ผู้ จัดให้มีการเล่น มาตรา ๕ บัญญัตว่า “ผู้ใดจัดให้มีการเล่นซึ่งตามปกติย่อมพนันเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแก่กัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นจัดให้มีขึ้น เพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์แห่งตน และผู้ใดเข้าเล่นอยู่ด้วยก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นพนันเอาเงินหรือ ทรัพย์สินอย่างอื่น”
การเป็นผู้จัดให้มีการเล่นหรือไม่นั้น ถือหลักเจตนาทางอาญาทั่วไป ถ้าจำเลยเป็นเจ้าของบ้านขณะเกิดเหตุจำเลยนอนเป็นไข้อยู่ชั้นบน ไม่ได้ลงมาเกี่ยวข้อง ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน
แม้แต่ขั้นตอนในการกระทำความผิดก็ใช้หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา เช่นจำเลยเขียนสลากกินรวบไว้สำหรับขาย แต่ยังไม่ทันลงมือขายก็ถูกจับ ดังนี้ ยังไม่เป็นผิดฐานพยายามขายสลากกินรวบ
จำเลยเพียงแต่รับกระดาษจดตัวเลขมาดู โดยยังมิได้รับเงินและมิได้ออกหลักฐานการรับซื้อสลากกินรวบ ยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้ร่วมเล่นการพนันสลากกินรวบโดยเป็นเจ้ามือรับกิน รับใช้
เจ้าของบ้านรู้เห็นเป็นใจในการจัดให้มีการเล่นไฮโลว์ขึ้นในบ้านโดยมีการ เรียกเก็บค่าต๋ง แม้มิได้จัดให้มีการเล่นขึ้นเองโดยตรง ก็ถือว่าจัดขึ้นโดยทางอ้อม เป็นความผิดตาม พรบ.การพนัน ๒๔๗๘ มาตรา ๑๒
เมื่อเป็นผู้จัดให้มีการเล่นแล้ว จะมีผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตาม ป.อาญา มาตรา ๘๖ อีกด้วยหรือไม่ ศาลฎีกาเคยตัดสินไว้ว่า ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันตามบัญชี ข.โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นได้มีพระราชบัญญัติการพนัน ๒๔๗๘ มาตรา ๔ม๑๒ บัญญัติความผิดไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงไม่มีผิดฐานสมรู้สนับสนุนผู้กระทำผิดอีก
ผู้เล่น หมายถึงผู้อยู่ในวงเล่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นการพนัน หรือผู้ดูการพนัน แต่มีปัญหาว่าผู้ที่อยู่ในวงเล่นคนใดเป็นผู้เล่นพนันบ้าง ซึ่งพิสูจน์ได้ยาก กฎหมายจึงได้สันนิษฐานไว้ในมาตรา ๖ ว่า “ผู้ใดอยู่ในวงเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วย เว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริง สาธารณะหรืองานนักขัตฤกษ์ หรือในที่สาธารณสถาน”
เคยมีผู้ยกปัญหากฎหมายขึ้นในคดีการพนันรายหนึ่ง ว่าบทบัญญัติในมาตรา ๖ แห่ง พระราชบัญญัติการพนัน ๒๔๗๘ ซึ่งสันนิษฐานให้บุคคลมีความผิดทางอาญานี้จะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ปัญหา นี้ได้ส่งไปให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๔๙๔ว่าคามในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน ๒๔๗๘ ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๐ (ขณะนั้น) ฉะนั้นศาลจึงอาศัยข้อความตามพระราชบัญญัติการพนัน ๒๔๗๘ มาตรา ๖ วินิจฉัยลงโทษจำเลยได้
วงเล่นการพนัน หมายถึง พื้นที่ที่ผู้เล่นพนันห้อมล้อมอยู่ ในวงเล่นมีเครื่องมือเล่นการพนัน สินพนันพร้อมสำรับการเล่นพนัน แต่ในบางกรณีวงเล่นอาจไม่อยู่ในที่ห้อมล้อมของผู้เล่นก็ได้ เช่น เล่นพนันสลากกินรวบ ไม่ต้องมีวงเล่นเป็นรูปเป็นร่าง การแข่งม้า ไม่มีวงเล่นเป็นรูปเป็นร่าง แต่การกระทำและความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดให้มีการเล่นกับผู้เล่นนั่นเองคือ วงเล่น
วงเล่นและสถานที่เล่น เป็นองค์ประกอบควบคู่กับผู้เล่นเพื่อเป็นเครื่องวินิจฉัยว่าผู้เล่นคนใดอยู่ ในวงเล่นหรือไม่ และเครื่องมือหรือทรัพย์สินใดใช้เล่นและพนันกันในวงเล่นหรือไม่ เช่น ขณะเจ้าพนักงานเข้าทำการจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนันที่บ้านผู้มีชื่อ จำเลยยืนอยู่คนเดียวที่ชานเรือนผู้มีชื่อนั้น ห่างวงเล่นประมาณ ๕ วา ดังนี้จะฟังว่าจำเลยอยู่ในวงเล่นไม่ได้ แม้จำเลยจะอยู่ในบริเวณอาคารหลังเดียวใกล้เคียงกับที่มีการเล่นก็ตามก็จะถือ ว่าจำเลยอยู่ในวงเล่นไม่ได้
สถานที่เกิดเหตุ ที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเล่นการพนัน โดยมิได้รับอนุญาตเป็นร้านขายกาแฟ ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ จึงเป็นสาธารณสถาน ต้องด้วยข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติการพนัน ๒๔๗๘ มาตรา ๖ ตอนท้าย ซึ่งมิให้สันนิษฐานว่าจำเลยเป็นผู้เข้าเล่นด้วย
ถ้าเล่นสลากกินรวบสถานที่เล่นก็คือที่ซื้อขายสลากกัน และสถานที่เล่นนั้นคือวงเล่น
ข้อยกเว้นข้อสันนิษฐาน ข้อสันนิษฐานในมาตรา ๖ เป็นอันใช้ไม่ได้ถ้าปรากฎว่าสถานที่เล่นการพนันนั้นเป็นงานรื่นเริงสาธารณะ หรืองานนักขัตฤกษ์ หรือในที่สาธารณสถาน ที่ยกเว้นไว้ดังกล่าวคงเป็นเพราะในงานหรือสถานที่เหล่านี้ย่อมมีผู้คนพลุก พล่าน ถ้าให้เหมาะเอาว่าพบใครในวงเล่นต้องเป็นผู้เล่นหมด ย่อมเป็นไปไม่ได้ ในสถานที่เหล่านี้ เช่นงานวัด งานสงกรานต์หรือตามสวนสาธารณะเป็นต้น ใคร ๆ ก็ย่อมเดินดูการละเล่นต่าง ๆ เป็นธรรมดา และการเดินดูการละเล่น แม้เป็นการเล่นการพนัน เขาก็อาจยืนดูชั่วประเดี๋ยวประด๋าว แล้วผ่านเลยไปดูการเล่นอื่น ๆ ต่อไป จึงไม่เป็นธรรมแก่เขาที่จะถูกเหมาว่าเขาตั้งใจเล่นการพนันนั้น ๆ ด้วย 3.ทรัพย์สินพนันและเครื่องมือเล่นพนัน

มาตรา ๑๐ บัญญัติว่า “ทรัพย์สินพนันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือ ขัดต่อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้น เว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งมิได้เอาออกพนัน”
“เครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้น ให้ศาลมีอำนาจริบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญา”
“ประกาศหรือเอกสารอย่างใด ๆ อันมุ่งหมายให้เป็นการชักชวนผู้อื่นให้เข้าเล่นดังกล่าวไว้ในมาตรา ๙ วรรคสอง นั้น ตำรวจหรือกรมการอำเภอจะยึดและทำลายเสียก็ได้ ถ้าประกาศหรือเอกสารนั้นส่งไปทางไปรษณีย์ถึงผู้รับที่อยู่ในราชอาณาจักร เจ้าพนักงานไปรษณีย์จะยึดประการหรือเอกสารนั้นไว้ก็ได้ แต่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ต้องแจ้งให้ผู้รับทราบ ถ้าผู้รับมีข้อโต้แย้งว่าประกาศหรือเอกสารนั้นมิได้เกี่ยวแก่การพนัน ผู้รับจะนำคดีไปฟ้องศาลภายในกำหนด ๑ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งความจากเจ้าพนักงานไปรษณีย์ก็ได้ ถ้าผู้รับมิได้นำคดีไปฟ้องศาลก็ดี หรือเมื่อศาลสั่งยืนการยึดนั้นก็ดี เจ้าพนักงานไปรษณีย์มีอำนาจทำลายประกาศหรือเอกสารที่ยึดไว้นั้นได้”
“แต่เจ้าพนักงานไปรษณีย์จะเปิดซองหรือห่อออกดู โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรานี้ไม่ได้ เว้นแต่จะมีเครื่องหมายภายนอกแสดงว่าในซองหรือในห้องนั้นมีสิ่งที่ต้องริบ และทำลายตามพระราชบัญญัตินี้”
ทรัพย์สินที่พระราชบัญญัติการพนันมาตรา ๑๐ บัญญัติให้ริบนั้น แยกออกได้เป็น ๒ อย่าง คือ
๑.ทรัพย์สินที่ใช้เป็นวัตถุแห่งการแพ้ชนะพนันและเครื่องมือที่ใช้ในการเล่น พนัน ถ้าจับทรัพย์สินพนันได้ในวงเล่นเช่นเงิน หรือสิ่งของที่ใช้เป็นรางวัลในการแพ้ชนะพนัน กฎหมายให้ศาลริบเสียทั้งสิ้น แต่ถ้าได้ความว่าเป็นทรัพย์สินที่มิได้เอาออกพนัน ก็ริบไม่ได้ เงินหรือของรางวัลที่ใช้เป็นสินพนันนี้ แม้ในขณะจับได้จะยังมิได้เป็นสินพนันหรือรางวัลในการพนัน ก็ยังริบได้ เช่นเงินในกระเป๋าที่ผู้เล่นพกมาสำหรับใช้เล่นพนัน หรือเงินกองกลางที่ผู้เล่นเอาวางไว้หน้าเจ้ามือ ใครชนะก็ได้เป็นเจ้าของไป หรือของรางวัลที่วางไว้สำหรับให้แก่ผู้จับสลากได้ เหล่านี้ศาลริบได้ทั้งสิ้น
สังเกตว่าทรัพย์สินพนัน กฎหมายให้ริบเสียทั้งสิ้น แต่เครื่องมือที่ใช้เล่นการพนันนั้น กฎหมายให้ริบตามกฎหมายอาญา หมายความว่าให้ศาลใช้ดุลพินิจได้ คือต้องพิจารณาว่าทรัพย์ที่ใช้หรือหรือมีไว้เพื่อใช้ในการเล่นพนันหรือไม่ ทรัพย์สิน นั้นเป็นของผู้อื่นที่มิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการเล่นการพนันนั้นหรือไม่
ซึ่งต่างกับทรัพย์สินพนัน คือเงินหรือรางวัล อันเป็นวัตถุแห่งการแพ้ชนะพนัน กฎหมายให้ริบเสียทั้งสิ้น โดยไม่ต้องพิจารณาว่าเป็นของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นในการเล่นการพนันนั้น หรือไม่ เช่น นาย ก.ขอยืมสร้อยคอทองคำของนาย ข.มาเล่นพนัน นาย ก.เสียพนันและต้องให้สร้อยเส้นนั้นแก่ผู้ชนะพนันไป หรือแม้นาย ก.ยังได้ให้สร้อยเส้นนั้นแก่ผู้ชนะไป ก็ถูกตำรวจจับได้เสียก่อน ดังนี้ แม้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สร้อยเส้นนั้นเป็นของนาย ข. ๆ ก็จะขอคืนสร้อยเส้นนั้นไม่ได้
เครื่องมือเล่นการพนันบางอย่างอาจใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ คือใช้เล่นการพนันก็ได้ และใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็ได้พร้อม ๆ กับการพนัน เช่นตะเกียงที่ให้แสงสว่างในการเล่นพนันโดยผิดกฎหมาย ถ้าโจทก์ฟ้องขอให้ศาลริบ แต่ไม่ปรากฎว่าจำเลยได้นำตะเกียงมาใช้เป็นเครื่องอุปกรณ์แก่การเล่นเป็น พิเศษอย่างไรแล้ว ศาลก็จะริบตะเกียงนั้นไม่ได้
เสื่อปูรองเล่นก็เช่นเดียวกับตะเกียง ถือว่าเป็นของใช้ธรรมดาไม่มีสภาพเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นพนัน ถ้าโจทก์ขอริบโจทก์ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าเป็นเครื่องมือใช้ในการเล่นโดย เฉพาะ เมื่อไม่มีข้อเท็จจริงให้ฟังได้ว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่น ก็จะริบไม่ได้ กรณีนี้แม้จำเลยจะรับสภาพก็จะริบไม่ได้ กรณีนี้แม้จำเลยจะรับสภาพก็จะริบไม่ได้ เช่นฟ้องว่าจำเลยลักเล่นการพนัน เจ้าพนักงานจับไพ่ เสื่อ ตะเกียง เป็นเครื่องอุปกรณ์ในการเล่นและจับได้ในวงเล่นเป็นของกลาง แม้จำเลยให้การรับสารภาพ ก็ริบเสื่อและตะเกียงไม่ได้ เพราะไม่ได้ความว่าเป็นเครื่องมือใช้ในการเล่น
สำหรับตะเกียงนั้นก็เพียงให้แสงสว่าง เพื่อให้จำเลยกับพวกเล่นการพนันได้ถนัดหรือสะดวกขึ้นเท่านั้น
แต่สำหรับเสื่อนั้น ถ้าใช้ปูรองเล่นพนันบนสนามหญ้า อาจเห็นได้ว่าจำเป็นสำหรับการเล่นก็ได้ เพราะถ้าไม่ใช้เสื่อปูรองเล่นก็ไม่ได้ ถ้าเป็นดังนี้ ศาลก็อาจสั่งให้ริบเสื่อนั้นฐานที่ใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำผิดได้
เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเครื่องรับภาพชกมวยจากสถานีโทรทัศน์ผู้ดูโทรทัศน์ท้า พนันการชกมวย ไม่ทำให้เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพนันชกมวยตามความหมาย แห่ง พ.ร.บ.การพนันโดยแท้จริงไม่ ศาลไม่ริบเครื่องรับโทรทัศน์
สินพนันนี้จะต้องเป็นทรัพย์สินตามกฎหมายด้วย จึงจะริบได้ เช่นจำเลยเล่นการพนันเอาสายยางกัน แม้สายยางนั้นจะเป็นทรัพย์สินตามความหมายของ ปพพ.มาตรา ๙๙ แต่ก็เป็นสายยางหรือยางรัดที่ใช้แล้วเจ้าของได้สละสิทธิ์ทิ้งมิได้หวงแหน เก็บไว้ใช้อีกต่อไป ไม่ใช่สายยางหรือยางรัดของที่จำเลยซื้อมาสำหรับใช้เป็นพนันโดยตรง จำเลยเพียงแต่เก็บเอาทรัพย์ที่มีมูลค่าน้อยและเจ้าของทิ้งแล้วมาใช้เป็น อุปกรณ์การเล่น เพื่อให้รู้ว่าใครแพ้ใครชนะเท่านั้น ยังไม่พอถือว่าเป็นสินพนัน จึงยังถือไม่ได้ว่าการเล่นของจำเลยเป็นการพนันเอาทรัพย์สินแก่กัน
การริบทรัพย์สินพนันหรือเครื่องมือเล่นการพนันก็เหมือนการริบทรัพย์สินอย่าง อื่น ตามกฎหมายอาญากฎหมายไม่คำนึงถึงตัวผู้กระทำผิดเป็นสำคัญ แต่มุ่งถึงตัวทรัพย์เป็นสำคัญ เพราะโทษริบทรัพย์ต่างกับโทษสถานอื่นเช่น โทษจำคุก กักขังที่มุ่งถึงตัวผู้กระทำผิดเป็นสำคัญ ดังนั้นจำเลยซึ่งเป็นผู้กระทำผิดฐานเล่นการพนัน ไม่ต้องรับโทษเพราะมีอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ศาลก็ชอบที่จะสั่งริบทรัพย์ของกลางได้
เงินที่จำเลยได้มาจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ก็มีปัญหาว่าจะริบทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่เกินราคา ข้อนี้ศาลถือว่าเงินจำนวนที่ขายได้มานั้น ย่อมมีส่วนก่อให้เกิดความผิด มิใช่เฉพาะเงินจำนวนส่วนที่เกิน ศาลจึงมีอำนาจริบเงินที่ขายได้มาทั้งจำนวน รวมทั้งส่วนที่เกินได้ด้วย โดยถือว่าเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้มาโดยการกระทำความผิด
คดีเล่นการพนันเป็นคดีเล็กน้อย ถ้าจำเลยรับสารภาพก็ให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยได้เลย ดังนั้น ถ้าจำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อหาตามฟ้องโจทก์ ซึ่งบรรยายว่าของกลางคือโต๊ะเครื่องเล่นไฟฟ้าจักรกลสปริง(บิลเลียดไฟฟ้า) อันเป็นอุปกรณ์ใช้ในการเล่นการพนันสล๊อตแมชีน จับได้ในขณะเล่นพนัน จึงต้องริบของกลางนี้ คืออาศัยเพียงคำรับสารภาพของจำเลยก็ริบของกลางได้
4.สินบนนำจับ

มาตรา ๑๕ แห่ง พรบ.การพนัน ๒๔๗๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แห่ง พรบ.การพนัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๔๙๐ บัญญัติว่า “นอกจากโทษที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเป็นกรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำผิดให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่าย สินบนนำจับด้วย และให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่ง หนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยอีกโสดหนึ่ง ถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าวให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาล สั่งริบ เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว หรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาล”
คำว่าสินบนนำจับนี้ต่างกับคำว่าสินบนตามกฎหมายอาญา เพราะคำว่าสินบนในกฎหมายอาญาหมายถึงเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น ที่ให้แก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้เขากระทำหรือไม่กระทำการอย่างใด ในตำแหน่งหน้าที่ของเขา แต่คำว่าสินบนนำจับในพระราชบัญญัติการพนันนี้ หมายถึงเงินรางวัลที่รัฐให้แก่บุคคลใดที่ชี้ช่องให้เจ้าพนักงานไปจับการพนัน รายใดรายหนึ่งได้สำเร็จ
เงินสินบนนี้กฎหมายกำหนดให้อัยการโจทก์เป็นผู้ร้องขอไปในคำฟ้องคดีนั้นด้วย ตามปกติอัยการจะระบุไว้ในคำขอท้ายฟ้องอาญาว่า “….และสั่งจ่ายสินบนนำจับแก่ผู้นำจับตามกฎหมายด้วย”
ตามปกติเมื่อจำเลยชำระเงินค่าปรับแล้วก็กลับบ้านเลย ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลต้องสั่งจ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้นำจับจากเงินค่า ปรับเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว คือศาลจะหักเงินค่าปรับครึ่งหนึ่งมาจ่ายเป็นเงินสินบนนำจับ แต่ถ้าเป็นคดีพนันรายใหญ่ และมีเงินกองกลางเป็นของกลางจำนวนมาก ศาลก็จะให้จ่ายเงินสินบนครึ่งหนึ่งของเงินกองกลางที่ศาลสั่งริบนั่นเอง
เมื่อศาลสั่งให้จ่ายเงินสินบนนำจับแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้นำจับที่จะต้องมายื่นคำร้องขอรับเงินสินบนนำจับจากศาลด้วย ตนเอง เวลาที่จะมายื่นได้ก็ต้องรอให้คดีนั้นถึงที่สุดแล้ว เช่นศาลชั้นต้นตัดสินแล้วครบสิบห้าวันไม่มีการอุทธรณ์ฎีกา หรือมีอุทธรณ์ฎีกาและถึงที่สุดแล้ว เป็นต้น แต่ถ้าผู้นำจับไม่มาร้องเอง หรือมาร้องขอสินบนแล้วแต่มารับเองไม่ได้ จะมอบฉันทะให้โจทก์หรือผู้ใดมารับแทนก็ได้ แต่อัยการโจทก์จะมาขอรับเงินสินบนโดยลำพังตนเองโดยมิได้รับการมอบฉันทะจาก ผู้นำจับหาได้ไม่
ในทางปฏิบัติ ผู้อ้างว่าเป็นผู้นำจับจะยื่นคำร้องต่อศาลโดยให้พนักงานสอบสวนรับรองว่าเป็น ผู้นำจับ โดยจะให้อัยการผู้เป็นโจทก์รับรองอีกชั้นหนึ่งหรือไม่ก็ได้ แล้วนำคำร้องนั้นไปยื่นต่อศาลเพื่อจ่ายเงินสินบนนำจับจากเงินของกลางหรือ เงินค่าปรับต่อไป
5.ภาษีการพนันและค่าธรรมเนียม

มาตรา ๑๖ แห่ง พรบ.การพนัน ๒๔๗๘แก้ไขเพิ่มเติมโดย(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๐๓ บัญญัติว่า “รัฐมนตรี เจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มีอำนาจกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตการเล่นหมายเลข ๑๗ ในบัญชี ข. เสียภาษีไม่เกินกว่าร้อยละสิบแห่งยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายการเล่น หมายเลข ๑๙ ในบัญชี ข.ไม่เกินร้อยละสิบแห่งยอดรายรับซึ่งหักรายจ่ายแล้ว และการเล่นหมายเลข ๑๖ หมายเลข ๑๘ และหมายเลข ๒๐ ในบัญชี ข. ไม่เกินร้อยละสิบแห่งยอดราคาสลากซึ่งมีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่าย”
“รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้จะกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาต การเล่นหมายเลข ๑๗ หมายเลข ๑๘ หมายเลข ๑๙ ในบัญชี ข. เสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละสอง
ครึ่ง เพื่อให้เป็นรายได้ของเทศบาลแห่งท้องที่ที่เล่นการพนันตามใบอนุญาตโดยกำหนดในกฎกระทรวงก็ได้”
มาตรา ๑๖ ทวิ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๘๒ บัญญัติว่า “ภาษีที่จะต้องเสียตามความในมาตรา ๑๖ และเงินค่าธรรมเนียมตามความในมาตรา ๑๗ นั้น ให้รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดตามสภาพแห่งท้องถิ่นได้”
มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน ๒๔๗๘ บัญญัติว่า “ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระ ราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ตั้งเจ้าพนักงานดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ กำหนดเงินค่าธรรมเนียม กำหนดเงื่อนไขในการเล่นพนันและวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราช บัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้บังคับได้”
6.การอนุญาต

การ อนุญาตให้เล่นการพนันมีได้สามกรณีคือ (๑) อนุญาตโดยพระราชกฤษฎีกา ใช้เฉพาะการเล่นที่ระบุไว้ในบัญชี ก. (๒) อนุญาตโดยรัฐมนตรีหรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและ (๓) อนุญาตโดยกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
(๑) อนุญาตโดยพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา ๔ วรรค ๑
(๒) อนุญาตโดยรัฐมนตรีหรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ซึ่งอนุยาตให้เล่นได้เฉพาะการพนันตามบัญชี ข. และกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ ๑๗(พ.ศ.๒๕๐๓) ข้อ ๔ กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเล่นการพนัน ตามบัญชี ข.ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน ๒๔๗๘ และใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมาตรา ๘ คือ
๒.๑ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำท้องที่ ซึ่งดำรงตำแหน่งสารวัตรขึ้นไป สำหรับจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี (ปัจจุบันนี้ได้แก่กรุงเทพมหานคร)
๒.๒ นายอำเภอท้องที่ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ สำหรับจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี
๓. การอนุญาตโดยกฎกระทรวง มีอนุญาตไว้ในข้อ ๑๓ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๐๓ ข้อ ๑๓ ว่า “การพนันตามบัญชี ข.ดังต่อไปนี้ ให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
๑. ไพ่บริดจ์ ซึ่งเล่นในสมาคมระหว่างสมาชิกหรือบุคคลที่สมาคมอนุญาตหรือเล่นใน บ้านระหว่างญาติมิตร โดยสมาคมผู้จัดให้มีการเล่นหรือเจ้าบ้านแล้วแต่กรณี มิได้เรียกเก็บหรือรับผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมจากการเล่นนั้น
๒. บิลเลียด เพื่อความรื่นเริงในสมาคม โดยสมาคมเก็บค่าเกมตามสมควร หรือในเคหสถาน โดยผู้จัดให้มีการเล่นหรือเจ้าบ้าน แล้วแต่กรณีมิได้เรียกเก็บหรือรับผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมจากการเล่น นั้น
ข้อ ๒ นี้ต่อมามีกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๐๔) แก้ไขใหม่เป็นว่า “(๒) บิลเลียดเพื่อความรื่นเริงในสมาคม จำนวนไม่เกินห้าโต๊ะ โดยสมาคมเก็บค่าเกมตามสมควร หรือในเคหสถานที่มีบริเวณกว้างขวางและรั้วรอบมิดชิด จำนวนไม่เกินหนึ่งโต๊ะ โดยผู้จัดให้มีการเล่นหรือเจ้าบ้าน แล้วแต่กรณี มิได้เรียกเก็บหรือรับผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมจากการเล่นนั้น”
๓. วิ่งวัวคน ซึ่งได้มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ๊คเมกิ้ง รวมอยู่ด้วย ชกมวย มวยปล้ำ ซึ่งกรมพลศึกษาหรือแผนกศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคจัดให้มีขึ้นระหว่างนัก เรียน”
๗.โทษ
โทษตามพระราชบัญญัติการพนัน ๒๔๗๘ มีสองอย่าง คือ (๑) เรียกคืนใบอนุญาต และ (๒) โทษทางอาญาทั่วไป

เรียก คืนใบอนุญาต ตามมาตรา ๑๑ “เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีสิทธิจะเรียกใบอนุญาตคืนเมื่อมีเหตุสมควรเชื่อ ว่า ผู้รับใบอนุญาตกระทำการละเมิดพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้

โทษทางอาญาทั่ว ไป ซึ่งมีตั้งแต่จำคุก กักขัง ปรับและริบทรัพย์สิน ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ มีอยู่สามมาตรา คือ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และ มาตรา ๙ ตรี

มีปัญหาว่าโทษจำคุก ในพระราชบัญญัติการพนันรอการลงโทษได้หรือไม่ ศาลฎีกาว่าศาลก็อาจรอได้ตามกฎหมายอาญา
การเล่นการพนันไฮโลว์มีโทษหนัก แต่ถ้ามีพฤติการณ์ที่น่าเห็นใจ ศาลก็รอการลงโทษให้ได้
โทษตามพระราชบัญญัติการพนันเป็นโทษเล็กน้อย ดังนั้นคดีอาจถึงที่สุดแค่ศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ก็ได้ เพราะถ้าเป็นปัญหาข้อเท็จจริง อาจต้องห้ามมิให้ฎีกาต่อไป เช่นศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันโดยเป็นเจ้า มือ จำคุก ๔ เดือน และปรับ ๖๐๐ บาท ศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยเป็นผู้เข้าเล่นในฐานะลูกค้าเท่านั้น พิพากษาแก้เป็นลงโทษปรับสถานเดียว ๖๐๐ บาท ดังนี้แม้จะเป็นการแก้ไขมากก็อยู่ในบังคับแห่ง ป.วิ อาญา มาตรา ๒๒๐ ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้
เพิ่มโทษ

พระราชการพนันมีบทเพิ่ม โทษฐานไม่เข็ดหลาบเป็นพิเศษจากกฎหมายอาญาทั่วไป โดยมาตรา ๑๔ ทวิ ซึ่งเพิ่มโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๘๕ บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทำความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพ้นโทษมาแล้วยังไม่ครบกำหนดสามปีกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้อีก

(๑)ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำครั้งหลังเป็นโทษจำคุกและปรับให้วางโทษทวีคูณ

(๒)ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำครั้งหลังเป็นโทษจำคุกหรือปรับ ให้วางโทษทั้งจำทั้งปรับ
ศาลตีความว่า คำว่ายังไม่เกิน ๓ ปี นั้น อาจเป็นไปได้ว่าจำเลยได้พ้นโทษมาครบ ๓ ปีพอดีก็ได้
มาตรา ๑๔ ทวิ บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทำความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้” ทำให้ตีความได้ว่าผู้ที่เคยถูกศาลรอการลงโทษไว้ก็อาจเพิ่มโทษตามมาตรา ๑๔ ทวิ ได้ เช่นในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน ถ้าจำเลยกระทำผิดในคดีหลังในระหว่างรอการลงโทษจำคุกในคดีก่อน ก็ต้องถือว่าไม่พ้นโทษของคดีก่อน จะเพิ่มโทษตามมาตรา ๑๔ ไม่ได้ แต่ถ้าในคดีก่อนศาลรอการลงโทษาจำคุกจำเลยไว้สองปี พออีกสิบวันจะครบสามปี จำเลยมากระทำผิดตามพระราชบัญญัติการพนันอีก ดังนี้ศาลเพิ่มโทษตามมาตรา ๑๔ ทวิได้
การฟ้องคดีการพนัน

ข้อสังเกตเบื้องต้นของคดีการพนัน คือ เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน รัฐเป็นผู้เสียหาย เอกชนไม่ใช่ผู้เสียหาย ฉะนั้นอัยการจึงมีอำนาจหน้าที่ในการฟ้องคดีการพนันแต่ผู้เดียว
การฟ้องดดีการพนันก็ยึดหลักการฟ้องคดีอาญาทั่ว ๆ ไป ตามมาตรา ๑๕๘ แห่ง ป.วิอาญา กล่าวคือถ้าการเล่นพนันชนิดใดได้ระบุชื่อไว้ในบัญชี ก.หรือ ข. หมายเลขใดแล้ว ถือว่าเป็นข้อกฎหมาย เพียงระบุการพนันนั้น ๆไปในในฟ้องก็พอ เพิ่มเติมด้วยข้อความว่าจำเลยกับพวกเล่นโดยไมได้รับอนุญาต หรือโดยไม่มีพระราชกฤษฎีกาอนุญาตให้เล่นกันได้ ถ้าเป็นการพนันที่ต้องมีเจ้ามือหรือผู้จัดให้มีการเล่น ก็ต้องระบุลงไปว่าใครเป็นเจ้ามือหรือผู้จัดให้มีการเล่น นอกนั้นต่างเป็นผู้เล่น แต่ถ้าเป็นการพนันชนิดที่มิได้ระบุชื่อไว้ในบัญชี ก.หรือ ข. หรือในกฎกระทรวงหรือเป็นการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกับบัญชี ก. หรือบัญชี ข.เช่นนี้ถือว่าเป็นข้อเท็จจริง จำเป็นต้องบรรยายวิธีเล่นไปในฟ้อง เพื่อให้จำเลยเข้าใจข้อหาและต่อสู้คดีได้ถูกต้อง
ดังนั้นก่อนฟ้องควรได้พิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนสอบสวนให้แน่ชัดเสียก่อนว่า จำเลยเล่นการพนันอะไร เข้าในบัญชีใด หมายเลขใดหรือคล้ายกับบัญชีใด หมายเลขใด ถ้ายังสงสัยสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมผู้ชำนาญการพนันให้ชัดเจน มิฉะนั้นเป็นการเสี่ยงต่อการถูกศาลยกฟ้อง เช่นฟ้องว่าจำเลยเล่นการพนันจับยี่กี ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยเล่นการพนัน แต่ฟังไม่ได้ว่าเล่นจับยี่กี ก็ต้องยกฟ้อง
วิธีฟ้องการพนัน ถ้าจำเลยเป็นเจ้าสำนัก จัดให้มีการเล่นพนันในบ้านของตนที่เดียวกัน หลาย ๆวง เช่นการพนันเบี้ยโบกวงหนึ่ง กับเล่นไพ่ผ่องไทยอีกวงหนึ่ง ถูกตำรวจจับได้พร้อมกัน แต่แยกสำนวนสอบสวนเป็นสองสำนวน อัยการก็ฟ้องจำเลยเป็นสองคดีเพื่อให้ศาลนับโทษติดต่อกัน จำเลยจะได้รับโทษมาก ๆ อย่างนี้ทำได้
การเล่นพนันตามปกติจะมีเจ้ามือ ดังนั้นถ้าสำนวนสอบสวนไม่ปรากฎว่าใครเป็นเจ้ามือควรสอบสวนเพิ่มเติมให้ชัด เพราะการเป็นเจ้ามือกับผู้เล่นนั้นมีโทษต่างกันมาก
การพนันแต่ละประเภทหรือชนิดั้น กฎหมายต้องการวิธีเล่นลักษณะการเล่นและเงื่อนไขแตกต่างกัน ดังนั้นฟ้องว่าจำเลยเล่นการพนันชนิดใดประเภทใด จะต้องตรวจดูข้อเท็จจริงในสำนวนโดยแน่ชัดเสียก่อน หากยังไม่แน่ใจ ควรได้สอบสวนเพิ่มเติมผู้ชำนาญการพนันยืนยันมาโดยชัดเจน ว่าเล่นการพนันชนิดประเภทใดกันแน่ การเล่นบางอย่างที่คล้ายกับบัญชี ก.หรือบัญชี ข. จะต้องบรรยายวิธีเล่นโดยละเอียด เพราะมิใช่ข้อเท็จจริงที่ศาลรู้เองอย่างการเล่นที่ระบุชื่อไว้ในบัญชี ก.หรือ ข. นั้น ดังนั้นจึงไม่ควรคิดว่าฟ้องเล่นการพนันเป็นเรื่องง่าย ๆ เช่นฟ้องว่าเล่นการพนันดวด แต่ทางพิจารณาได้ความว่าเล่นสกา พนันกัน จะเห็นได้ว่าเล่นการพนันดวดเป็นการพนันตามบัญชี ข.หมายเลข ๒๒ เป็นความผิดตามมาตรา ๔ แต่การเล่นสกา พนัน เป็นการเล่นที่มิได้ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง ตามมาตรา ๔ ทวิ จึงเป็นการเล่นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ถ้าฟ้องว่าเล่นการพนันดวด แต่พิจารณาได้ความว่าเล่นพนันสกา เช่นนี้ศาลจะลงโทษจำเลยมิได้ และกรณีเช่นนี้เป็นเหตุในส่วนลักษณะคดี ถ้าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยไปแล้ว จำเลยคนใดคนหนึ่งอุทธรณ์ไป ศาลอุทธรณ์ต้องพิพากษายกฟ้อง จำเลยทั้งหมดตามผลของเหตุแห่งลักษณะคดี
การฟ้องคดีการพนันก็เช่นเดียวกับคดีอื่น ๆ ต้องพิจารณาคำพยานหลักฐานให้สอดคล้องต้องกันว่าเขาได้กระทำความผิดจริง ถ้า พยานให้การไปคนละทิศคนละทางก็แสดงว่าพยานอาจไม่เห็นจริงก็ได้ ควรสั่งไม่ฟ้องเสีย แต่ถ้าฟ้องก็ต้องให้พยานให้การต่อศาลให้ตรงกัน
วิธีเล่นบางอย่าง แม้ศาลจะไม่ถือเป็นข้อสาระสำคัญ แต่ก็ไม่ควรให้ข้อแตกต่างเหล่านั้นไปปรากฏในชั้นศาลเช่นฟ้องว่าจำเลยการพนัน หวย ก. ข. ทางพิจารณาได้ความว่าการออกหวยใช้ตัวเลยแทนตัวอักษร ดังนี้ก็คงเป็นผิดฐานเล่นการพนันหวย ก. ข. เพราะความสำคัญอยู่ที่ตรงวิธีเล่นไม่ใช่สำคัญตรงที่ใช้ตัวอักษร ก. ข. และไม่ถือว่าข้อเท็จจริงต่างกับฟ้อง ย่อมลงโทษจำเลยได้
พยานหลักฐานในคดีการพนัน ถ้าได้ความมีผู้แจ้งความแก่เจ้าพนักงานว่าจำเลยขายสลากกินรวบโดยไม่ได้รับ อนุญาต เจ้าพนักงานจึงพอกันไปซุ่มคอยดักจับ โดยจัดให้ตำรวจคนหนึ่งปลอมตัวเป็นราษฎรเข้าไปซื้อสลากกินรวบจากจำเลย ๆ ก็ขายให้ แล้วเจ้าพนักงานจึงเข้าจับจำเลยพร้อมด้วยของกลาง ดังนี้จำเลยต้องมีความผิดฐานเล่นการพนันสลากกินรวบ เพราะการที่ตำรวจปลอมตัวไปซื้อสลากกินรวบจากจำเลยเป็นการกระทำเพื่อแสวงหา พยานหลักฐานแห่งการกระทำผิดของจำเลยตามที่มีผู้แจ้งความไว้
ได้ความว่าขณะเจ้าพนักงานเข้าทำการจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนันที่บ้านผู้มี ชื่อจำเลยยืนอยู่คนเดียวที่ชานเรือนผู้มีชื่อนั้น ห่างวงเล่นประมาณ ๕ วา ดังนี้จะฟังว่าเลยอยู่ในวงเล่นไม่ได้ แม้จำเลยจะอยู่ในบริเวณอาคารหลังเดียวกับที่มีการเล่นก็ตาม
……………………………..

เอกสารประกอบการสอน
วิชา พ.ร.บ.การพนันฯ
จัดทำโดย พ.ต.ท.สมศักดิ์ ตังคณาพร
อาจารย์ (สบ.๓) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๒
1.วิวัฒนาการการพนันยุคใหม่
ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคโลกไร้พรมแดน เป็นโลกาภิวัฒน์ที่สามารถสื่อสารถึงกันได้ทั่วโลกโดยไม่มีขีดจำกัด เป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และทั่วถึงทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ โดยเฉพาะระบบอินเตอร์เน็ต ที่ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากมายหลายด้าน ซึ่งเป็นดาบสองคม มีทั้งคุณและโทษ ถ้าไม่รู้จักใช้ให้ถูกก็จะเป็นประโยชน์มหาศาล แต่ถ้าใช้ไม่เป็นหรือใช้ในทางที่ผิดก็จะเป็นโทษมหันต์เช่นกัน จากเหตุการณ์ข่าวอาชญากรรมทางหน้าหนังสือพิมพ์จะเห็นได้ว่ามีหลายเหตุการณ์ ที่ผู้กระทำผิดกฎหมายใช้ช่องทางจากอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนของการกระทำผิด ไม่ว่าจะใช้เป็นช่องทางชักชวน ล่อลวงให้เสียทรัพย์ ล่อลวงเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ ฯลฯ โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก 2010 ซึ่งจัดการแข่งขันกันระหว่าง วันที่ 11 มิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ.2553 กระแสฟุตบอลโลก 2010 จึงระบาดไปทั่ว เหมือนเช่นฟุตบอลโลกทุกครั้งที่ผ่านมา ที่ทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องเตรียมมาตรการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ เล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2010 ซึ่งประชาชนทั่วโลกให้ความสนใจ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยซึ่งไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันด้วย และคาดว่าจะมีการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกเพิ่มสูงขึ้น เป็นการพนันประเภทหนึ่งในสังคมไทยที่มีการเล่นการพนันมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีการศึกษา ฐานะ หน้าที่การงานดี มากกว่าผู้ไม่มีการศึกษา หรือ มีอาชีพการงานที่ไม่ดี โดยเฉพาะการพนันฟุตบอลได้แพร่เข้าไปยังกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และสร้างปัญหาสังคมตามมามากมาย
แต่อย่างไรก็ตามการห้ามเล่นพนันในประเทศที่ออกมาตรการและมีกฎหมายบังคับเป็น ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ก็ยังมีการลักลอบเล่นพนันกันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยในปัจจุบันไม่เพียงแต่เล่นการพนันตามกติกาที่มีการตั้งวงเล่น อุปกรณ์ และผู้เล่นพนันจริง แต่ยังมีการเล่นพนันทางอินเตอร์เน็ต หรือเรียกว่า การเล่นพนันออนไลน์ มีปรากฏอยู่ในมือถือรุ่นและระบบต่าง ๆ ซึ่งยากแก่การป้องกัน เนื่องจากเป็นโลกยุคไร้พรหมแดน บ่อนพนันทางอินเตอร์เน็ตถือเป็นมหันตภัยที่ร้ายแรงมีผลกระทบต่อสังคมโลก และแพร่ระบาดเข้าได้ถึงทุกกลุ่มชนอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ยากแก่การควบคุม โดยเฉพาะกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด คือ เด็ก นักเรียน นักศึกษา หรือกลุ่มเยาวชนอนาคตของชาติ รวมไปถึงผู้ใหญ่ทุกเพศวัย ทุกสาขาอาชีพ การเล่นพนันผ่านทางอินเตอร์เน็ตเปรียบเสมือนการรวมเอาบ่อนการพนัน เจ้ามือพนัน ผู้เล่นพนัน มาอยู่ด้วยกันในสถานที่เดียวกันในเวลาพร้อม ๆ กัน สามารถเล่นการพนันกันได้ทุกเมื่อทุกเวลา ทุกหนทุกแห่งที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาทำให้มีการติดต่อสื่อสารเป็นตัวเชื่อม ประสานระหว่างกิจกรรมการพนันในกลุ่มชน ขยายไปสู่ระดับประเทศ และนำไปสู่ระดับโลก (ระหว่างประเทศ ) ในที่สุด
สำหรับโครงสร้างเครือข่าย และรูปแบบธุรกิจการพนันทางอินเตอร์เน็ต หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการพนันออนไลน์ ซึ่งมีระบบที่ไม่ซับซ้อนมากนัก โดยผู้เล่นสามารถแทงพนันโดยตรงกับเจ้ามือ ไม่ต้องผ่านบุคคลที่ 3 หรือแทงพนันผ่านกันเป็นทอด ๆ เหมือนพนันฟุตบอลโต๊ะ หรือหวยใต้ดิน ความนิยมกับการพนันรูปแบบนี้จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะมีความสะดวก ไม่ซับซ้อน เล่นได้ทุกที่ ทุกเวลาและไม่เฉพาะแต่การพนันทายผลฟุตบอลเท่านั้น การพนันชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากการทายผลฟุตบอลก็ยังสามารถ Download เกมส์ต่าง ๆ ซึ่งบางเกมส์มีลักษณะการเล่นใกล้เคียงหรือลอกเลียนมาจากการพนันตามที่ระบุ ห้ามเล่นตามกฎหมาย มีการโฆษณา เชิญชวน ให้เล่นพนันอย่างอื่นกันทางอินเตอร์เน็ตอย่างโจ๋งครึ่ม เปิดเผย นำเสนอทั้งรายละเอียด วิธีการเล่น วิธีการแทง ผลได้-เสีย กฎกติกาการเล่น การโอนเงิน การรับเงิน ไว้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการเล่น ไฮโลว์ บาการ่า ฯลฯ ดังจะยกตัวอย่าง การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตเชิญชวนเล่นการพนัน และคดีที่มีการจับกุมเกี่ยวกับการเล่นการพนันแบบออนไลน์
ตัวอย่างที่ 1 โฆษณาเชิญชวน เล่นการพนันออนไลน์
Casino Onlineข อต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ http://www.gclubroom.wordpress.com
บริการทุกท่านทุกระดับตลอด24ชม. กับเกมส์ที่หลากหลายอย่างเช่น ไพ่บาคาร่า ไฮโล ฟุตบอล รูเลต กำถั่ว กีฬาออนไลน์ ไพ่แบล็คแจ็ค สล็อต เล่นได้ทางเราโอนเงินกลับให้ภายใน15นาทีเท่านั้น
*รับประกันในเรื่องของความโปร่งใส ท่านสามารถชมเทคนิคการเล่นไพ่บาคาร่าได้ที่นี่
http://www.gclubroom.wordpress.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณ คิว ได้ตลอด24ชั่วโมง: 085-243-9099, 089-455-2969, 081-362-3903
*พนักงานพูดจาไม่สุภาพกรุณาโทรแจ้งได้ที่ 081-8105292

ตัวอย่างที่ 2 สำรวจบ่อน ‘พนันออนไลน์’ เผยนักเล่นไทยหน้าใหม่ตึม!!
วันที่ 8 กันยายน 2552

แหล่งที่มา : WWW.plazadd.com. (สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2553)
เช้ามืดวันหยุดสุดสัปดาห์รถบัสของกาสิโนฝั่งปอยเปต พาเราเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมีนักพนันรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ร่วมเดินทางไปเสี่ยงโชค เป้าหมายการเดินทางครั้งนี้ก็เพื่อสำรวจ บ่อน “พนันออนไลน์” ในประเทศเพื่อนบ้านและจากการสำรวจ เมื่อ เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพบว่า มีนักพนันชาวไทยเดินทางไปเสี่ยงโชคในบ่อนกาสิโนฝั่งปอยเปตลดลง แต่มีปริมาณผู้เล่นบ่อนออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ทำให้บ่อนกาสิโนเกือบทุกแห่งมีจุดให้บริการและแนะนำการใช้งาน บ่อนออนไลน์แก่นักพนันหน้าใหม่เกือบทุกบ่อน พนักงานแนะนำเล่าว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนทำงานหรือวัยรุ่นที่ไม่มีเวลามาเสี่ยงโชคในบ่อน เริ่มแรกต้องเปิดบัญชีไว้อย่างน้อย 1,000 บาท ซึ่งมีการพนันกีฬาทุกประเภททั่วโลก และมีบ่อนกาสิโนถ่ายทอดสดให้เห็นทั่วทุกมุมโลก เร็ว ๆ นี้ เตรียมเปิดโปรแกรมการเล่นพนันใหม่ อีก 3-4 รายการ โดยนำภาพกราฟิกเสมือนจริงมาดึงดูดใจลูกค้า ขณะคุยกับพนักงานมีลูกค้าชาวไทยหลายรายเลือกเล่นพนันฟุตบอล เพียงใส่รหัสเลขที่บัญชี แล้วเลือกคู่ที่จะพนันในตารางบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หลังจากลูกค้าเลือกและจ่าย เงินจะมีใบเสร็จรับรองให้ โดยหากทายผลถูกเงินจะโอนเข้าในบัญชีทันที นอกจากนี้ยังมีป้ายประกาศเชิญชวนนักเสี่ยงโชคชาวไทยร่วมเป็นเอเย่นต์คนกลาง รับแทงบอลและเล่นพนันอื่น ๆ จากนักเล่นคนไทย โดยต้องมีวงเงินประกันเบื้องต้นจำนวนหนึ่ง ซึ่งหากมีลูกค้ามากจะแบ่งเงินเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นหรือเอเย่นต์ชาวไทยอยาก เล่นพนันจะมีส่วนลดเพื่อสมนาคุณ สอดคล้องกับคนไทยที่รับแลกชิปในกาสิโนยอมรับว่า ช่วงนี้คนเข้ามาเล่นพนันลดลง เพราะเศรษฐกิจไม่ดี และต้องเดินทางมาไกลตั้งแต่เช้า ทำให้เกิดบ่อนออนไลน์ฮิตในตอนนี้ขึ้น ซึ่งเขาตั้งข้อสังเกตว่า การถ่ายทอดสดการเล่นพนันส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในกัมพูชา แต่อยู่ในประเทศหนึ่งที่เป็นหมู่เกาะในเอเชีย เนื่องจากนายทุนสามารถดูแลได้ง่าย และมีระบบเทคโนโลยีทันสมัย จากการสำรวจพบว่า บ่อน พนันออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างมากเห็นได้จากแผ่นใบ ปลิวต่าง ๆ ที่แจกเกลื่อนกลาด และยิ่งกว่านั้น ก่อนข้ามฝั่งไทย มีการตั้งโต๊ะของตัวแทนแต่ละเว็บไซต์พนันให้บริการแนะนำแก่ผู้เล่น
พ.ต.ท.คัมภีร์ พรหมสนธิ สารวัตรคุมงานสืบสวนสอบสวน ศูนย์สืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวว่า การพนันออนไลน์ยังได้รับความนิยมแพร่หลาย เนื่องจากมีความสะดวกสบาย และเด็กรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงแค่มีเงินเปิดบัญชีตามที่กำหนด ขณะนี้พบว่า มีเอเย่นต์คนไทยหลายคน สร้างเว็บไซต์ การพนันออนไลน์ขึ้นเองโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยกลุ่มคนเหล่านี้จะเปิดบัญชีกลางเพื่อรับเงินจากนักพนันแล้วโอนเงินไปให้ นายทุนใหญ่ที่ต่างประเทศ
เอเย่นต์ชาวไทยเหล่านี้จะถูกจัดอันดับจากนายทุนใหญ่ต่างชาติให้อยู่ในเกรด ต่าง ๆ ตามจำนวนลูกค้าและวงเงินประกัน เอเย่นต์ชาวไทยจะใช้การหาลูกค้าผ่านเว็บไซต์ที่ตนทำขึ้นและโฆษณาตามหน้าเว็บ บอร์ดต่าง ๆ โดยให้เบอร์โทรฯ ติดต่อแก่ลูกค้าที่สนใจสอบถาม ซึ่งเมื่อโทรไปจะเป็นระบบ Call Center เพราะหากให้เบอร์มือถือที่มีคนรับสายเจ้าหน้าที่สามารถตามจับตัวได้ง่าย แต่ที่ผ่านมาการใช้ระบบ Call Center ตามจับยากเพราะต้องขอความร่วมมือจากบริษัทเครือข่าย ซึ่งที่ผ่านมา ยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร
“เอเย่นต์คนไทยจะว่าจ้างวัยรุ่นที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และการพนัน 2-3 คน เพื่อเฝ้าระบบเว็บพนันออนไลน์ตั้งแต่ค่ำถึงเช้า เพียงเช่าห้องเล็ก ๆ มีคอมพิวเตอร์ไม่กี่เครื่อง ก็สามารถทำได้ และยิ่งขณะนี้มีการทำนิติกรรมทางการเงินผ่าน มือถือทำให้ตำรวจตามจับยากขึ้น เพราะแต่ก่อนมีเด็กเดินโพยจับได้ง่ายกว่าเพราะมีหลักฐาน แต่ปัจจุบันกฎหมายบ้านเรายังตามเทคโนโลยีไม่ทัน” พ.ต.ท.คัมภีร์ฯ กล่าวว่า พนันออนไลน์ที่นิยมมากคือ บัคคารา เพราะเล่นได้เสียกันทันที ส่วนพนันบอลยังติดอันดับต้น ๆ ในกลุ่มคนไทย ปัจจุบันการเล่นพนันง่ายขึ้นเพราะมือถือ สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตและโอนเงินผ่านบัญชีได้ทันทีสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรค อย่างมากในการติดตามผู้ต้องหา อนาคตการเล่นพนันออนไลน์ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับอายุของคนเล่นที่น้อย ลง อย่างล่าสุดจับได้อยู่แค่ ม.1 เพราะกฎหมายยังไม่มีความเด็ดขาด และยิ่งการพนันเหล่านี้พัฒนาผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เข้าถึงเด็กมากขึ้น จึงเป็นเรื่องที่น่าห่วงสำหรับอนาคตของเยาวชน ดังนั้นพ่อแม่และครอบครัวควรสอนลูกหลานให้รู้ถึงอันตรายจากการเล่นพนัน
สำหรับแนวทางแก้ไขหากคนรอบข้างติดพนันออนไลน์ วันชัย บุญประชา ผู้จัดการ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ให้แนวทางว่า ควรปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ให้เห็นข้อเสียของการพนัน ที่ผ่านมาสังคมไทยมีค่านิยมด้านลบเกี่ยวกับการพนันอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อผู้ใหญ่สอนเด็กโดยยกตัวอย่างให้เห็นชัดจะทำให้เข้าใจมากขึ้น
ส่วนแนวทางการป้องกันเบื้องต้น พ่อแม่ต้องตั้งคอมพิวเตอร์ไว้กลางบ้าน โดยไม่นำคอมพิวเตอร์ไปไว้ในห้องใดห้องหนึ่งทำให้เด็กสามารถแอบเล่นเว็บ อบายมุขได้ และพยายามสังเกตพฤติกรรมการใช้เงินว่า สิ้นเปลืองเกินจริงหรือไม่ ส่วนครอบครัวต้องสร้างภูมิคุ้มกัน โดยให้เด็กกล้าพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีที่พบเจอกับผู้ปกครองได้ ผู้ใหญ่เองก็ควรใช้เหตุผลมากกว่าการตำหนิและโวยวายใส่เด็ก ต้องค่อย ๆ ชี้ให้เห็นถึงข้อเสีย เพื่อวันหลังเขาไปทำเรื่องราวที่ผิดพลาดแล้วจะได้กล้าเปิดใจคุยกับครอบครัว
“สิ่งที่ควรระวังหากเด็กเริ่มจะติดการพนันออนไลน์ คือ ต้องรู้จุดเด่นและจุดด้อยของเขาเมื่อรู้ว่า สิ่งใดเป็นจุดด้อยที่เขาไม่ชอบ ก็อย่าไปซ้ำเติม แต่ควรเติมเต็มจุดเด่นให้มากขึ้นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อที่เขาจะได้ไม่มีเวลา ว่าง กลับไปหาการพนันออนไลน์ อีก ขณะที่ผู้ปกครอง ก็ควรรู้ข้อมูลและวิธีการเล่นพนันออนไลน์เบื้องต้น เพราะจะได้คุยถึงผลเสียกับลูกได้ดีมากขึ้น” วันชัย กล่าวอีกว่า เมื่อพ่อแม่รู้ถึงสาเหตุการติดพนัน ออนไลน์ของลูกจากคนใกล้ตัวและพฤติกรรมต่าง ๆ แล้วผู้ปกครองควรให้กำลังใจพร้อมทั้งให้โอกาสเด็กอยู่เรื่อย ๆ หากผู้ปกครองไม่สามารถแก้ไขได้ควรพาเด็กไปยังศูนย์บำบัดพฤติกรรมของหน่วยงาน รัฐ ในบางครอบครัวผู้ปกครอง ติดพนันออนไลน์เสียเอง จึงต้องพยายามให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่า จะไม่กลับไปเล่นอีกเพราะหากมีครอบครัว ลูกอาจเลียนแบบพฤติกรรม เมื่อทั้งครอบครัวติดพนันต้องพยายามให้ทุกคนสัญญาว่า บ้านนี้จะปลอดการพนันซึ่งควรทำอย่างต่อเนื่องหากผิดพลาดก็เริ่มใหม่เพื่อ สร้างครอบครัวที่ปลอดจากการพนัน “ภาครัฐควรหลีกเลี่ยงการเปิดพนันชนิดต่าง ๆ ที่นำไปสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีในทางที่ผิด เช่น หวยออนไลน์ จะเป็นตัวกระตุ้นให้คนหันไปเล่นบ่อนออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากนักพนันมีประสบการณ์ในการเล่นที่ง่ายทำให้เกิดการเรียนรู้และอยาก ไปเล่นพนันในแบบอื่น” ดังนั้น การพนันออนไลน์ที่แพร่ระบาดอยู่ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามที่สังคมไทยต้อง เร่งหาคำตอบ ก่อนที่เยาวชนจำนวนมากจะตกอยู่ในวังวนจนยากจะถอนตัว
ตัวอย่างที่ 3 ไฮโลว์มือถือ

ภาพที่ 3 : เกมส์ไฮโลว์ที่ Download มาเล่นในโทรศัพท์มือถือ
ที่มา :www.daylynews.co.th โครงการอินเตอร์เน็ตสีขาวเพื่อเยาวชน.2553
ผงะไฮโลมือถือวัยรุ่นขาโจ๋ฮิตติดงอมแงม!(เดลินิวส์)

ผงะ! อบายมุขรูปแบบใหม่ “ไฮโลมือถือ” กำลังฮิตในหมู่วัยรุ่น พบล้อมวงเล่นกันโจ๋งครึ่ม ทั้งในห้องเรียน วงเหล้า โรงอาหาร ฯลฯ ค่าดาวน์โหลดไม่เกิน 50 บาท หลบหนีก็ง่าย เพราะไม่มีอุปกรณ์ให้เป็นของกลาง ทั้งถ้วย-ลูกเต๋า แค่ปิดเครื่องก็รอดแล้ว เผยเด็กติดกันงอม ต้องยืมเงินเพื่อนเป็นหนี้อื้อ ตำรวจขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง ครู ผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ต-มือถือ-คอมพิวเตอร์ ช่วยเข้มงวดลูกหลานยันผิดกฎหมายแต่ยอมรับจับยากไฮโลมือถือระบาดหนัก
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา กำลังนิยมเล่นการพนันไฮโลบนโทรศัพท์มือถืออย่างมาก และกำลังแพร่ระบาดหนักไปทั่วเมือง ด้วยวิธีการเล่นที่สะดวก มีการแทงสูงต่ำ และเต็งแต้ม เหมือนกับการเล่นไฮโลทั่วไป แต่สะดวกง่ายดายกว่าเพราะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ เพียงแค่ดาวน์โหลดโปรแกรมลงโทรศัพท์มือถือ แล้วคลิกเข้าไปในโปรแกรมดังกล่าว ก็สามารถตั้งวงเล่นการพนันไฮโลกันได้แล้ว ทั้งในห้องเรียน โรงอาหาร สวนสาธารณะ หอพัก ใต้ต้นไม้ และสถานที่ต่างๆ แล้วแต่ความพอใจ
ด.ช.เอ (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เปิดเผยว่า การเล่นไฮโลบนโทรศัพท์ มือถือสะดวกมาก ไปนั่งเล่นตรงไหนก็ได้ เพราะเล่นง่าย หากไม่สังเกตจะไม่รู้ว่ากำลังตั้งวงเล่นไฮโลกันอยู่ ส่วนใหญ่นักเรียน นักศึกษาจะพากันเล่นทั้งในหอพักในโรงเรียน และมหาวิทยาลัย เพราะเพียงแค่เปิดโทรศัพท์เข้าโปรแกรมเกมไฮโลที่เจ้าของเครื่องได้ลงโปรแกรม ไว้แล้ว จากนั้นเขย่าโทรศัพท์เหมือนการเขย่าถ้วยไฮโลทั่วไป แล้ววางโทรศัพท์ลง หน้าจอก็จะแสดงภาพลูกเต๋ากลิ้งไปมาก่อนจะหยุดนิ่งเหมือนการเล่นไฮโลทุกอย่าง แต่สะดวกกว่า เพราะไม่ต้องมีอุปกรณ์แบบเดิมๆ ทั้ง ถ้วยไฮโล ลูกเต๋า และเสื่อพลาสติก แค่ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็เล่นได้เลย นอกจากนี้ยังมีแบบลูกเต๋าให้เลือกแบบ 2 ลูก หรือ 3 ลูก “ส่วนโปรแกรมเกมไฮโล หาดาวน์โหลดได้ง่าย เพียงใช้โทรศัพท์มือถือที่มีหน่วยความจำจากการ์ดที่ใช้ถ่ายภาพ บันทึกเสียง และถ่าย คลิปวิดีโอทั่วไป เข้าไปใช้บริการโหลดจากร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ ค่าดาวน์โหลดครั้งละ 30-50 บาท ที่สำคัญ ขณะเปิดเล่นก็ง่ายต่อการหลบเลี่ยงจากการตรวจสอบของครู หรือตำรวจ เพียงปิดโทรศัพท์แล้วทำเป็นนั่งเล่นคุยกันตามปกติเพียงแค่นี้ครูหรือตำรวจก็ จับไม่ได้แล้ว”ด.ช.เอ กล่าว
ด้านนายเอี่ยว (นามสมมุติ) อายุ 20 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยดังในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เปิดเผยว่า ปัจจุบันเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยชอบเล่น “ไฮโลมือถือ” กันมาก บางคนพ่อแม่ให้เงินมาเรียนสัปดาห์ละ 1,000 บาท วันเดียวเงินก็หมด ต้องขอยืมเงินเพื่อนใช้จนติดหนี้กันมากมาย ส่วนใหญ่มักชวนกันไปเล่นตามหอพักเพื่อน และภายในมหาวิทยาลัย หรือตรงไหนก็ได้ที่สะดวก ในร้านเหล้าก็มีการนำ “ไฮโลมือถือ” ออกมาเล่นเดิมพันกัน ใครแทงแพ้ต้องเป็นเจ้ามือจ่ายค่าเหล้า เป็นต้น ส่วนตนขณะนี้ติดหนี้เพื่อนอยู่เกือบหมื่นบาทแล้ว พ.ต.อ.จตุพล ปานรักษา รอง ผบก.ศสส. ภ.4 เปิดเผยว่า การเล่นการพนันเกมไฮโลในโทรศัพท์มือถือที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่ภาค 4 ขณะนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ปราบปรามได้ยาก และต้องมีมาตรการให้ตำรวจแต่ละพื้นที่ออกตรวจเข้ม มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่จับกลุ่มกันผิดสังเกต การเล่นพนันไฮโลในโทรศัพท์มือถือ ทั้งในโรงเรียน ศูนย์การค้า และสวนสาธารณะ ฯลฯ ถือว่าเข้าข่ายการกระทำผิด พ.ร.บ.การพนัน ด้วยเช่นกัน แต่การตรวจสอบจับกุมด้านเทคโนโลยีแนวใหม่นี้ยอมรับว่าทำได้ยาก รอง ผบก.ศสส.ภ.4 กล่าวต่อว่า เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียว คงปราบปรามได้ยาก ต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผู้ปกครอง ครูโรงเรียน สถานศึกษา คนในชุมชนเองก็ต้องช่วยเฝ้าระวังป้องกัน และให้ความสนใจบุตรหลาน ลูกศิษย์ วัยรุ่นในชุมชนว่ามีพฤติกรรมผิดสังเกตหรือไม่ รวมทั้งต้องดูแลเรื่องการใช้เงินหรือคอยสอดส่องการจับ กลุ่ม หรือแม้กระทั่งโปรแกรมในโทรศัพท์มือถือว่ามีเกมพนันเหล่านี้หรือไม่ เพื่อช่วยกันยับยั้ง ไม่ให้เกิดผลกระทบกับวัยรุ่นในเขตพื้นที่ภาค 4 มากไปกว่านี้ เพราะการพนันจะนำไปสู่การก่ออาชญากรรมที่รุนแรง และสร้างความเดือด ร้อนให้กับสังคม นอกจากนี้ต้องขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ต ร้านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ไม่ให้เด็กโหลดโปรแกรมการเล่นพนันต่างๆ หากตรวจพบต้องถูกดำเนินคดีฐานผิด พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
ด้าน นายมานิต นพอมรบดี รมช.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการแถลงข่าว “สธ. เผยสถานการณ์เด็กติดเกมรุนแรงขึ้นเกือบ 2 เท่าใน 3 ปี” ว่า ขณะนี้มีเกมทอดลูกเต๋าในโทรศัพท์ มือถือกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มเด็กนักเรียน เพราะ มีการเล่นพนันนับแต้มด้วย เรื่องนี้ตนจะประสานไปยังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อสั่งห้ามการโหลดเกมนี้เด็ดขาด หากโรงเรียนไหนพบว่ามีเด็กนักเรียนนำเกมนี้ไปเล่น ต้องสั่งห้ามเช่นกัน เพราะเกมทอดลูกเต๋านี้เด็กจะนำไปเล่นไฮโลได้ง่ายที่สุด เพราะสะดวก ทำให้การเล่นแพร่หลายอย่างรวดเร็ว ถือเป็นปัญหาส่วนหนึ่ง ซึ่งคงต้องนำมาพูดคุยกัน เกมทอดลูกเต๋าไฮโลนี้เล่นกันมานานแล้ว แต่ตนไม่ทราบ อย่างไรก็ตาม จะนำเกมนี้ให้นายกรัฐมนตรีดูว่าเคยเห็นหรือไม่
นพ.ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงปัญหาเกมลูกเต๋าในโทรศัพท์มือถือว่า เทคโนโลยีและเกมพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ควบคุมยาก เพราะการโหลดทำได้ง่าย เหมือนวิ่งไล่จับ ดังนั้นจึงต้องสร้างเกราะป้องกันที่เป็นภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆ ซึ่งกรมสุขภาพจิตพยายามทำอยู่ อย่างไรก็ตาม เรื่องเทคโนโลยีเป็นดาบ 2 คม หากควบคุมมากเกินไปจะทำให้เด็กขาดการพัฒนาได้จึงต้องระวัง
2.แนวทางแก้ไขปัญหาการพนันในประเทศไทย
1.การพนัน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีอยู่ 2 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 การพนันต้องควบคุม มีแนวทางดังนี้
1.) การบังคับใช้กฎหมายต้องเคร่งครัด เฉียบขาด และมีการปราบปรามการเล่นการพนันอย่างจริงจัง เช่น ให้มีการตรวจสอบประวัติของผู้กระทำความผิด เพื่อดำเนินการลงโทษให้เหมาะสมหรือหากศาลลงโทษปรับแล้วปล่อยตัวไปก็ควรมี มาตรการเสริมด้วย เช่น การกำหนดให้ทำงานบริการสังคม โดยมีกำหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร เป็นต้น
2.)ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการพนันที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการกระทำความผิด
3.)ไม่ควรปล่อยให้มีการโฆษณาเกี่ยวกับการพนันทางสื่อมวลชน หรือสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท เช่น อัตรต่อรองของกีฬามวยหรือฟุตบอล เป็นต้น
4.)ใช้มาตรการในการริบทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งทรัพย์สิน ที่ได้มาจากการพนัน
5.)ใช้มาตรการทางภาษีโดยตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่ได้มาจากการเสียภาษีอย่างถูกต้องหรือไม่
6.)เพิ่มบทลงโทษให้หนักขึ้น
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่มี พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 บังคับใช้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดทีมตำรวจที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านอิน เทอร์เน็ต เข้าไปท่องตามเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการเล่นพนันออนไลน์ ซึ่งถ้าพบเห็นการกระทำผิดก็จะดำเนินการทันทีโดยไม่มีการร้องทุกข์ ส่วนการเล่นการพนันออนไลน์ ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันอยู่แล้ว ก็สามารถดำเนินการได้ทันทีเช่นกัน อาจจะเป็นวิธีการล่อซื้อ การขอข้อมูลจราจรทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยในช่วงปีที่ผ่านมา ทางผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการตรวจสอบการเล่นการพนันออนไลน์อย่างต่อเนื่อง และได้มีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดมาแล้วหลายราย ที่ผ่านมาสั่งบล็อกไปแล้วหลายเว็บไซต์ อย่างไรก็ดีต้องยอมรับว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เปิดกว้างมากขึ้น ทำให้แนวโน้มเว็บไซต์ประเภทดังกล่าวมากขึ้นตามไปด้วย ขณะที่ต้นต่อ หรือเซิร์ฟเวอร์หลักของเว็บไซต์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องถูกกฎหมายของประเทศเขาเราไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้สิ่งที่เราทำได้คือตามบล็อกปลายทางในประเทศไทยและติดตามจับกับเจ้ามือราย ย่อยหรือเอเย่นต์ในประเทศไทยเท่านั้น
แนวทางที่ 2 การพนันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีแนวทาง ดังนี้
1.) ความมุ่งหมายของการจัดให้มีการเล่นการพนันโดยชอบด้วยกฎหมาย คอยมุ่งแสวงหาประโยชน์จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นสำคัญ เนื่องจากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศได้ชี้ให้เห็นชัดว่ารายได้จาก การท่องเที่ยวที่มาจากการพนันทั้งทางตรงและทางอ้อม ก่อให้เกิดรายได้แก่กิจการด้านบริการต่างๆ
2.) นอกจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วสำหรับผู้เล่นในประเทศก็อาจสร้างมาตรการ ในการกันคนในประเทศมิให้ถูกมอมเมาจากบ่อนการพนันได้อย่างไม่มีข้อจำกัด เช่น กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าไปเล่นโดยวางเกณฑ์เกี่ยวกับอายุ ระดับรายได้ของผู้มีสิทธิ์เข้าเล่น ซึ่งปกติแล้วหลายประเทศจะอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีรายได้สูงกว่าปกติเท่านั้น
3.)การทำให้การพนันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยนั้นจะต้องไม่ เป็นการยอมให้การพนันทุกชนิดเป็นสิงที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเล่นโดยเสรี เพราะจะเป็นการเอื้อให้ปรหะชาชน ติดและหมดมุ่นกับการพนันได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การทำให้การพนันเป็นการกระทำที่ถูกต้องตากมฎหมาย ที่เหมาะสมกับประเทศไทย จึงควรมีลักษณะที่มุ่งแสวงหาประโยชน์จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเป็น สำคัญ
4.)สถานที่ที่จัดให้มีการตั้งบ่อนโดยชอบด้วยกฎหมายต้องไม่อยู่ในชุมชนเมือง หรือที่มีประชากรแออัดซึ่งยากแก่การควบคุมแต่ควรเป็นสถานที่ที่รัฐมุ่งเสริม สร้างความเจริญจากการท่องเที่ยว เป็นสถานที่มีสภาพะรรมชาติที่เหมาะสมแก่การสันทนาการท่องเที่ยวอย่างอื่น ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้นในขณะเดียวกัน ก็สามารถสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นนั้น ๆ เพิ่มขึ้นด้วย
5.)เป็นการหารายได้เข้ารัฐในรูปแบบของการจัดเก็บภาษีการพนัน
2.การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
1.)แยกการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ ออกจากพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และยกร่างเป็นกฎหมายใหม่แยกจากกำหมายว่าด้วยการพนัน
2.)กำหนดให้มีการควบคุม ตรวจสอบ โดยให้ผู้ประกอบกิจการค้าหรืออาชีพจะต้องดำเนินการขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน ผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้ และเมื่อได้รับอนุยาตแล้วจะต้องมีขั้นตอนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในการ คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม
3.)กำหนดให้มาตรการเปรียบเทียบคดีเพื่อให้ดำเนินคดีเกิดความรวดเร็ว และไม่เป็นภาระต่อศาล เนื่องจากเป็นความผิดร้ายแรงเหมือนคดีอาชญากรรมร้ายแรงทั่วไป
4.)เพิ่มบทลงโทษให้สูงขึ้น
5.)กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมโดยระบุไว้ไม่ให้เกินเกินท้ายพระราช บัญญัติ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นรายได้ให้กับแผ่นดิน
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานล้าสมัย และไม่สามารถทำให้ผู้กระทำความผิดเกิดความเกรงกลัวหรือเข็ดหลาบ รวมทั้งไม่สามารถจัดการกับการเล่นการพนันที่มีผู้นิยมเล่นกันจำนวนการ เช่น หวยใต้ดิน การส่ง SMS ชิงรางวัล การพนันฟุตบอล และการพนันรูปแบบใหม่ ๆ ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ เนื่องจากได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเล่นการพนันด้วย ซึ่งสามารถมอมเมาเด็ก และเยาวชนให้ลุ่มหลงการเล่นการพนัน โดยไม่เกรงกลัวต่อมาตรการทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทกำหนดโทษที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้
ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายในกฎหมายว่าด้วยการพนันควรมีการปรับปรุง หรือไม่ ซึ่งจากการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ ผู้อยู่ใต้บังคับใช้ของกฎหมายส่วนใหญ่เห็นว่ากฎหมายว่าด้วยการพนันควรมีการ ปรับปรุงบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดด้วยการเพิ่มโทษปรับให้สูงขึ้น เมื่อการพนันไม่ใช่ความผิดเลวร้าย แต่เป็นภัยแก่ตนเอง หากเพิ่มโทษจำคุกไม่ทำให้สังคมดีขึ้น การลงโทษจำคุกที่รุนแรงควรคำนึงว่าสังคมจะได้รับอะไรเป็นการตอบแทนจากการลง โทษดังกล่าว เพราะผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซึ่งต้องรับโทษจำคุกจะไม่ก่อให้ เกิดผลในทางที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของสังคม ในทางตรงกันข้ามการจำคุกผู้ต้องโทษตามกฎหมายการพนันอย่างรุนแรง และยาวนานย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมโดยตรง กล่าวคือ ผู้ต้องโทษจะถูกสถาพแวดล้อมในเรือนจำบีบบังคับให้ผู้ต้องโทษกลายเป็นอาชญากร โดยแท้จริง และไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมแม้ผู้กรพทำความผิดพ้นดทษไปแล้วก็ตาม การเพิ่มโทษปรับควบคู่กับการให้ผู้กระทำผิดทำงานบริการสังคม (Community Serice) ด้วย จึงน่าจะเป็นมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับสภาพของการกระทำความผิดโดยทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามวิวัฒนาการของสังคมได้ทำให้การประกอบุรกิจจากการกระทำความ ผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันมีความสลับซับซ้อนและมีผลประโยชน์อย่างมหาศาล จึงควรจะได้บัญญัติบทลงโทษ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการพนันไว้อย่างชัดเจนและรัดกุม ให้ครบคลุมไปถึงผู้ได้รับประโยชน์โดยทางตรงและทางอ้อมด้วย โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับสภาพสังคมและกลไกของรัฐที่จะช่วยยับยั้งการกระทำ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทสรุป
ความคาดหวังของสังคมในวันนี้ คือ การเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามการเล่นพนันให้หมดไปจากสังคม ในเบื้องต้นเราสามารถป้องกันนักเล่นพนันหน้าใหม่เข้ามาโดยการร่วมกันกระตุ้น เตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ร่วมกันลดบรรยากาศการเล่นพนันให้หมดไปจากสังคม รวมถึงการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้านอื่นต่อไป แต่อย่างไรก็ตามการห้ามเล่นพนันในประเทศที่ออกมาตรการและมีกฎหมายบังคับเป็น ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ก็ยังมีการลักลอบเล่นพนันกันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยในปัจจุบันไม่เพียงแต่เล่นการพนันตามกติกาที่มีการตั้งวงเล่น สถานที่ อุปกรณ์ และผู้เล่นพนันจริง แต่ยังมีการเล่นพนันทางอินเตอร์เน็ต หรือเรียกว่า การเล่นพนันออนไลน์ มีปรากฏอยู่ในมือถือรุ่นและระบบต่าง ๆ ซึ่งยากแก่การป้องกัน เนื่องจากเป็นโลกยุคไร้พรหมแดน คนทั่วไปหรือแม้แต่เด็กเยาวชนที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT ก็สามารถ Download เกมส์ต่าง ๆ ซึ่งบางเกมส์มีลักษณะการเล่นใกล้เคียงหรือลอกเลียนมาจากการพนันตามที่ระบุ ห้ามเล่น ตาม พ.ร.บ.การพนันฯ ยิ่งเทคโนโลยีล้ำสมัยมากเท่าใด การป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดก็ยิ่งยากมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะโลก สื่อสารที่ไม่มีขีดจำกัด ที่สำคัญคือ การจับกุมผู้เล่นการพนันออนไลน์ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศ และประเทศต้นตอนั้นเขาเปิดให้เล่นการพนันออนไลน์อย่างถูกกฎหมาย แต่มันผิดกฎหมายบ้านเรา ขณะที่กลุ่มผู้เข้าไปเล่นการพนันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นลูกหลานผู้มีอันจะกินที่ทำบัตรเครดิตเสริมให้อย่างไรก็ดีในการแก้ ปัญหาเด็กติดการพนันออนไลน์นั้น ผู้ปกครองต้องหมั่นตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ในกรณีที่มีใช้ที่บ้าน โดยควรตรวจสอบดูโปรแกรมต่างๆ ในเครื่อง หรืออาจหาโปรแกรมป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมมาใช้ เพื่อป้องกันบุตรหลานเข้าเว็บไซต์ดังกล่าวได้
ดังนั้น การสร้างจิตสำนึกที่ดีงามและถูกต้องแก่เยาวชนจึงเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญ ด่านแรกที่จะไม่ให้เด็ก เยาวชน หรือแม้แต่ใครก็ตาม สามารถเข้าไปดู หรือ เล่นการพนันแบบออนไลน์เช่นว่านี้ได้ ถึงแม้จะจับกุมหรือพบเห็นการลักลอบเล่น แต่การหาพยานหลักฐานประกอบก็เป็นเรื่องค่อนข้างลำบาก หรือการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่มีสถานที่เล่นการพนันอย่างถูกกฎหมาย หรือตามเขตชายแดนประเทศไทยที่สามารถเดินทางเข้า-ออกได้โดยง่าย ก็ไม่ได้ทำให้การงมงาย หรือกระหายอยากที่จะเล่นการพนันได้ลดน้อยลงไปไม่ ตราบใดที่ยังมีผู้จัดให้มีการเล่นและผู้เล่นการพนันอยู่ การสรรหาอุปกรณ์ วิธีการเล่น สถานที่การเล่นพนัน ก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการเล่นการพนัน
บรรณานุกรม

โครงการอินเตอร์เน็ตสีขาวเพื่อเยาวชน. 2553. ไฮไลมือถือวัยรุ่นขาโจ๋ฮิตแติดงอมงม. (ออนไลน์)
แหล่งที่มา : http://www.dailynews.co.th. (สืบค้นเมื่อ 18 ตุลาคม 2553)
ชูมิตร ชุณหวาณิชพิทักษ์. ร.ต.ท. การพนัน (ลูกกลม ๆ ) ไม่เคยทำให้ใครร่ำรวย แล้วคุณจะดันทุรังไป ทำไม. (ออนไลน์) แหล่งที่มา http://www.f 16falcon.exteen.com (สืบค้นเมื่อ 13 ตุลาคม 2553)
พัชรี นิยมศิลป์. มองบ่อนการพนันเชิงบวก : ทรรศนะในการพัฒนาสู่โลกเสรีนิยม. คณะนิติศาสตร์ จุฬา จุฬาลงมหาวิทยาลัย. (ออนไลน์) แหล่งที่มา http://law.chula.ac.th (สืบค้นเมื่อ 18 ตุลาคม 2553)
เรวดี ผลวัฒนสุข. หลวงปู่โต สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี). กรุงเทพมหานคร : ศิลป์
สยามบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์, 2553
สนุกดอดคอม. 2553 . ไฮไลมือถือดาบสองคมบนโลกไร้สาย (ออนไลน์) แหล่งที่มา :
http://www.game.sanook.com. (สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2553)
สุนทร ชื่นชิด . พ.ต.ท. พัฒนาการของการพนันทายผลฟุตบอลกับแนวทางการป้องกันและ
ปราบปราม. เอกสารศึกษาหลักสูตรผู้กำกับการรุ่นที่ 66
Casino.2553. เชิญชวนเล่นการพนันออนไลน์. (ออนไลน์) แหล่งที่มา : WWW.plazadd.com.
(สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2553)

ขั้นตอนการขออนุญาตซื้อปืน
ต้องไปขอกับนายอำเภอที่อำเภอครับ
สำหรับ ใบอนุญาตเกี่ยวกับปืนนั้นในฐานะผู้ใช้มีใบอนุญาตสองใบที่สำคัญและก็ต้องรู้จักสองใบนี้ครับ คือ
1. ใบอนุญาตให้ซื้อ หรือ ป.3
2. ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน หรือ ป.4
ออ ยังมีใบ ป.1 หรือใบคำรองครับ
การขออนุญาตนั้นจะเป็นดุลพินิจ ของเจ้าพนักงาน(นายอำเภอ) นะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้จะขึ้นกับ แบบของปืน ขนาดบรรจุ อายุ,อาชีพ และความจำเป็นของผู้ขอใบอนุญาตครับ
สำหรับขั้นตอนการมีปืนแบบถูกกดหมาย ก็ประมาณนี้ครับ
1. ต้องทราบก่อนว่าตัวเองจะซื้อปืนขนาดอะไร แบบไหน และที่ใด เพราะต้องระบุในใบ ป.3 (ส่วนใหญ่ถ้าเป็นการซื้อปืนใหม่จะซื้อที่ร้านค้าปืนในกรุงเทพ)
2. จัดเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นขออนุญาตซื้ออาวุธปืน (ใบ ป.3)
2.1 สำเนาบัตรข้าราชการ
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.3 อื่นๆ อาจจะเป็นหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอะไรประมาณนี้ครับ
3. เข้าพบนายทะเบียนประจำท้องที่ (นายอำเภอ) เพื่อขออนุญาตทางวาจา
เผื่อว่าหากนายอำเภอไม่อนุญาต จะได้ไม่ต้องยื่น ใบคำร้อง หรือ ใบ ป.1 ครับ
4. ยื่นเอกสารให้กับ จนท.เพื่อจัดทำคำร้องการขออนุญาต (ป.1) ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว จนท.จะนัดวันรับใบอนุญาตุซื้ออาวุธปืน (ใบ ป.3) ซึ่งจะได้รับ 2 ฉบับ
5. รับใบ ป.3 เสียค่าธรรมเนียม 6 บาท ราคาประมาณนี้แหละครับ ยังไงก็เดินไปดูที่แผนกทะเบียนและบัตรของอำเภอ ได้ครับ เค้าติดป้ายใหญ่ไว้เลยครับ ใบ ป.3 จะมีอายุ 6 เดือนครับ
ก็ไปลองเดินๆ หาๆ ตามหนังสือปืนก่อนก็ได้ครับ สอบถามก็มูลในดีก่อน
6. เมื่อได้ใบ ป.3 แล้ว ที่นี้ก็ซื้อละครับ ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตุ สำหรับปืนใหม่ แหล่งใหญที่สุดก็คือแถวหลังวัง วังบูรพา ที่ กทม.ครับ จะมีร้านติด ๆ กันไม่ต่ำกว่า 30 ร้านครับ เดินกันเมื่อยเลยขอบอก การซื้อก็ต้องให้ตรงกับที่ขออนุญาตุ เช่น ขออนุญาตุขนาด 9 มม. ก็ต้องซื้อ 9 มม. จะไปซื้อ .38 ไม่ได้
7. พูด ถึงถ้าซื้อด้วยเงินเราเองไม่ต้องรีบร้อน ถามราคาดูหลาย ๆ ร้าน เอาให้เหมาะลองจับ ลองมือดู เมื่อได้ยีห้อและราคาที่พอใจแล้ว ค่อยจ่ายเงิน เมื่อจ่ายเงินแล้วจะถ่ายสำเนา ป.3 ไว้ให้
เก็บไว้ จากนั้นร้านจะพาเราไปตรวจปืนที่กรมการปกครอง ใช้เวลาไม่นาน เสร็จแล้วก็รับปืนกลับบ้าน ลืมไปจะมีกระสุนอีก 12 นัด และรอทางร้านส่งใบคู่มือประจำปืนมาให้ภายใน 1 เดือน
8. เมื่อได้คู่มือประจำปืนจากร้านส่งมาให้แล้ว นำไปพร้อมกับเอาไปปืนไปด้วยเพื่อยื่นขออนุญาตุมีและใช้อาวุธปืน (ใบ ป.4) ตรวจปืน ตรวเอกสาร จนท.นัดรับใบ ป.4
9. รับใบ ป.4 เสียค่าธรรมเนียม 500 บาท แค่นี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการ
10. สำหรับตรังเราก็ไปซ้อมที่สนามยิงปืน สิรินธร ที่ทุ่งแจ้งก็ได้ครับ
ตอนนี้ปรับปรุงทาสีใหม่ น่าใช้งานทีเดียว ออ อย่าเอาปืนกระสุนแบบที่ไม่ใช่ปืนอัดลม ไปยิงในช่องยิงแบบ 10 เมตรนะครับ
สำหรับราคาใบ ป.4 สำหรับ พรบ. อาวุธปืนล่าสุด ก็
ปืนยาวประจุปาก ปืนอัดลม ฉบับละ 200
ปืนอื่นๆ ฉบับละ 1,000
ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ฉบับละ 1,000

ปืนไม่ใช่เพื่อนเล่น จงถือมันด้วยสตินะครับ สำหรับคนที่ชอบในกีฬายิงปืน ยินดีพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s